OBWIESZCZENIE DO STRON POSTĘPOWANIA O WYDANEJ DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ na przebudowę drogi powiatowej 1050P Skic Sławianowo


OŚ.6220.2.2020

Złotów, dnia 2020-06-26

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZŁOTÓW
o decyzji kończącej postępowanie

 

Zgodnie z art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) w ramach postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek Powiatu Złotowskiego, ul. Al. Piasta 32, 77-400 Złotów, reprezentowanego przez Ryszarda Goławskiego – Starostę Złotowskiego, zawiadamiam strony postępowania, że dnia 25.06.2020 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

przebudowie drogi powiatowej nr 1050P Skic - Sławianowo na odcinku ok. 12780 mb, w gminie Złotów, powiecie złotowskim, województwie wielkopolskim, przewidzianego do realizacji na działkach nr ewid. 7, 24, 25/1, 25/2, 195, 396, 461/1, 461/2, 463, 464 obręb Skic; 48, 106, 293, 294, 324 obręb Buntowo; 50, 355, 436 obręb Sławianowo, gm. Złotów.

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Złotowie, ul. Leśna 7, pok. nr 10 w dni robocze w godz. 700 do 1500.
W powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, więc zgodnie z art. 74, ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko strony zostają zawiadomione przez obwieszczenie.
Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń, a także przez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy w Złotowie www.bip.gminazlotow.pl. W myśl art. 49 K.p.a. obwieszczenie uważa się za doręczone, po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

 

Obwieszczenie zamieszono w dniach 30.06.2020 r.-14.07.2020 r. w:
1. Urzędzie Gminy w Złotowie – tablica ogłoszeń,
2. Miejscowości Skic – tablica ogłoszeń,
3. Miejscowości Buntowo (sołectwo Radawnica) – tablica ogłoszeń,
4. Miejscowości Sławianowo – tablica ogłoszeń,
5. www.bip.gminazlotow.pl (zakładka: ogłoszenia – prowadzone postępowania).


Pouczenie:
1. Zgodnie z art. 40 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest zobowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń,
2. Stosownie do art. 40 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego w razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.
3. Zgodnie z art. 41 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadamiać organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.
4. Klauzula Informacyjna.
Realizując obowiązek wskazany w art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE niniejszym przekazuje się następujące informacje:
- w ramach postępowania administracyjnego wszczętego dnia 15.01.2020 r. w tutejszym Urzędzie Gminy przetwarzane będą dane osobowe Wnioskodawcy i innych stron postępowania w zakresie i w celu niezbędnym do jego przeprowadzenia;
- Wójt Gminy Złotów pełni funkcję Administratora Danych Osobowych;
- przekazanie danych osobowych przez Wnioskodawcę jak i inne strony postępowania w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania administracyjnego jest wymogiem ustawowym; odmowa ich przekazania rodzi negatywne skutki procesowe;
- Inspektorem Ochrony Danych Osobowych tutejszego Urzędu jest Katarzyna Grochowska i można się z Nią skontaktować w następujący sposób: iod@gminazlotow.pl, tel. 67 263 53 05, wew. 18;
- wskazane dane osobowe dostępne będą na podstawie art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 15 wyżej wskazanego Rozporządzenia stronom postępowania; strony mają także prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych ich dotyczących, jeżeli w ich ocenie przetwarzanie jest nieprawidłowe;
- dane przechowywane będą w tutejszym Urzędzie w postaci odrębnych zabezpieczonych przed osobami niepowołanymi akt sprawy przez okres prowadzenia sprawy jak i po tym okresie, tak długo jak w świetle prawa będzie to niezbędne dla dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania sprawy.
Jednocześnie informuje się, iż przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celu wyżej wskazanym dokonywane jest na podstawie prawa, to jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) wyżej wskazanego Rozporządzenia jak i na podstawie kodeksu postępowania administracyjnego i jest niezbędne dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, jeżeli uzna iż przetwarzanie tych danych osobowych odbywa się w sposób nieprawidłowy.