INFORMACJA o przystąpieniu do ponownego rozpatrzenia sprawy o wydanie decyzji środowiskowej na budowę budynku inwentarskiego w m. Nowy Dwór

Złotów, dnia 2020-01-08
OŚ.6220.13.2018

 

INFORMACJA
WÓJTA GMINY ZŁOTÓW


Działając na podstawie art. 30 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości, że po uchyleniu w całości przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Pile (decyzja znak SKO.4150.911.27.2019.OŚ) decyzji Wójta Gminy Złotów o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań i zwrocie dnia 18.12.2019 r. oryginałów dokumentów w sprawie, wszczętej na wniosek Renaty Beger o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

„budowie budynku inwentarskiego – tuczarni do chowu trzody chlewnej w ilości maksymalnej możliwej obsady inwentarza 1920 sztuk (268,80 DJP) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 10/20, 10/21, obręb Nowy Dwór, gmina Złotów, powiat złotowski”, tutejszy Organ przystąpił do ponownego rozpatrzenia przedmiotowej sprawy.

W związku z powyższym zawiadamiam, że z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Złotów, ul. Leśna 7, pok. 10 w godzinach urzędowania (pn-pt. 700-1500), tel. 67-263-53-05. Ponadto informuję, że dane o dokumentacji w sprawie zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy www.bip.gminazlotow.pl. w zakładce „ochrona środowiska”, „publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie”.

 


Informację zamieszczono w dniach 10.01.2020 r.-23.01.2020 r. w:
1. Urzędzie Gminy w Złotowie (tablica ogłoszeń),
2. Miejscowości Nowy Dwór (tablica ogłoszeń),
3. www.bip.gminazlotow.pl (zakładka: ogłoszenia – prowadzone postępowania).