21.

ZARZĄDZENIE Nr 33.2023

WÓJTA GMINY ZŁOTÓW

z dnia 11 maja 2023 r.

 W sprawie wprowadzenia: Regulaminu naboru wniosków określającego sposób składania  i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na terenie Gminy Złotów, wzoru wniosku  o dofinansowanie, wzoru umowy dotacji oraz wzoru wniosku o płatność dla beneficjenta końcowego.  

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 33 ust. 3, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572 ) zarządzam, co następuje:

  • §1. Wprowadza się Regulamin naboru wniosków określający sposób składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na terenie Gminy Złotów w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.  
  • §2. Wprowadza się wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją i załącznikami w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia.
  • §3. Wprowadza się wzór umowy dotacji wraz z załącznikami w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do zarządzenia.
  • §4. Wprowadza się wzór wniosku o płatność dla beneficjenta końcowego wraz z instrukcją i załącznikami w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do zarządzenia.
  • §5. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy Złotów.
  • §6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

UZASADNIENIE

Program Priorytetowy Ciepłe Mieszkanie skierowany jest do osób fizycznych posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku wielorodzinnym położonym na terenie Gminy Złotów.  Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych.

Dotację przyznaje się na demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz

a)    zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (dalej cwu) albo

b)   podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku

Dodatkowo mogą być wykonane:

c)    demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu  w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego / zbiornika na gaz do kotła,

d)   zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż),

e)   zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym,

f)     dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

 Środki na realizację programu przekazywane będą Gminie Złotów w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Obowiązkiem Gminy Złotów jest przeprowadzenie naboru wniosków oraz rozliczenie umów o dofinansowanie dla Beneficjentów końcowych Programu „Ciepłe Mieszkanie”, zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i zawartą w dniu 14.03.2023 r. umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Pliki do pobrania:

Zarządzenie Nr 33.2023 Wójta Gminy Złotów z dnia 11.05.2023

Zał. nr 1 do Zarządzenia - Regulamin Ciepłe Mieszkanie - REGULAMIN

Zał. nr 2 do Zarządzenia - Wniosek o dofinansowanie - WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

   Zał. nr 1 do wniosku o dofinansowanie - oświadczenie współwłaściciela

   Zał. nr 2 do wniosku o dofinansowanie - oświadczenie współmałżonka

   Zał. nr 3 do wniosku o dofinansowanie - pełnomocnictwo

Zał. nr 3 do zarządzenia - wzór-umowa dotacji

   Zał. nr 1 do umowy dotacji - zestawienie rzeczowo - finansowe

Zał. nr 4 do zarządzenia  - Wniosek o płatność wraz z instrukcją wypełnienia

   Zał. nr 1 do wniosku o płatność - zestawienie kosztów kwalifikowalnych

   Zał. nr 2 do wniosku o płatność -protokół odbioru prac wykonawcy

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie - INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU

Kauzula informacyjna - współmałżonek

Klauzula informacyjna - współwłaściciel

Klauzula informacyjna - przetwarzanie danych przez Gminę Złotów

Klauzula - współadministratorzy

opublikowano: 18.05.2023 r.