20

Ogłoszenie

Wójta Gminy Złotów

o debacie nad Raportem o stanie Gminy Złotów

za rok 2022

W dniu 25 maja 2023 r. o godzinie 9:00 na Sesji Rady Gminy Złotów na sali sesyjnej

Urzędu Gminy w Złotowie odbędzie się debata nad Raportem o stanie Gminy Złotów za rok 2022.

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572):

„6. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.

7. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa
do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:

1) w gminie do 20 000 mieszkańców - co najmniej 20 osób;

8. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy
są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby”.

Z raportem można zapoznać się w Urzędzie Gminy Złotów ul. Leśna 7, 77-400 Złotów (biuro nr 11) lub z wersji elektronicznej umieszczonej na stronie internetowej urzędu (www.gminazlotow.pl – aktualności) oraz na stronie BIP Gminy Złotów (www.bip.gminazlotow.pl – ogłoszenia).

DO POBRANIA: RAPORT O STANIE GMINY ZŁOTÓW ZA ROK 2022

opublikowano 17.05.2023 r.