zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Złotów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY ZŁOTÓW

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Złotów

 

 

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz  art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  08. Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały nr XXX/251/09 Rady Gminy w Złotowie z dnia 26 marca 2009 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów

 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Złotów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w  dniach

od 8 grudnia 2010 roku do 7 stycznia 2011 roku

w siedzibie Urzędu Gminy Złotów, ul Leśna 7,

w godzinach od 10.00 do 12.00 – pokój nr 12 i 13.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 grudnia 2010 roku w Urzędzie Gminy Złotów, ul. Leśna 7, w godzinach od 12.00 do 15.00 – sala sesyjna urzędu.

 

Zgodnie z art. 11 pkt.  11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz art. 54 ust. 3 i art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko   (Dz. U. 08. Nr 199 poz. 1227), osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium .

 

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Złotów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie 28 stycznia 2011 roku.

 

                                                                          Wójt Gminy Złotów

                                                                           /inż. Kazimierz Trela/