ZMIANA OGŁOSZENIA O SPRZEDAŻY DRZEW NA PNIU II

W punkcie 2, króry brzmi:

"2. Kupujący na własny koszt i ryzyko jest zobowiązany do: wycinki drzew, uprzątnięcia terenu z pozostałości po przeprowadzonej wycince, oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonej wycinki pod względem BHP i bezpieczeństwa ruchu, wypłaty odszkodowań za ewentualne szkody na mieniu osobom trzecim wyrządzone podczas wycinki, ewentualne wyłączenie linii energetycznej lub telekomunikacyjnej."

dodaje się podpunkt, krtóry brzmi:

a) Kupujący na własny koszt i ryzyko jest zobowiązany do usunięcia korzeni usuwanych drzew, dotyczy to tylko działki 193/2 obręb Stawnica

 

Pozostałe zapisy ogłoszenia w tym termin składania ofert pozostają bez zmian.