Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Kleszczynie oznaczonej nr działki 115/6 obręb Kleszczyna

ZARZĄDZENIE Nr 77.2020

WÓJTA GMINY ZŁOTÓW

z dnia 06 sierpnia 2020 r.

 

w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Kleszczynie oznaczonej nr działki 115/6 obręb Kleszczyna gmina Złotów i powołania komisji przetargowej

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.[1]) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) zarządzam, co następuje:

  • §1. Ogłaszam przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Kleszczynie oznaczonej nr działki 115/6 obręb Kleszczyna gmina Złotów. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2. Powołuję Komisję Przetargową w celu przeprowadzenia czynności przetargowych w składzie:

1) Longin Tomasz- przewodniczący Komisji,

2) Paweł Michalski- członek Komisji,

3) Ewa Pulit- członek Komisji.

§3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Złotów.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


OGŁOSZENIE Nr 4.2020

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.)

 

WÓJT GMINY ZŁOTÓW

ogłasza przetarg ustny ograniczony na zbycie należącego do Gminy Złotów prawa własności nieruchomości położonej w Kleszczynie oznaczonej nr działki 115/6 obręb Kleszczyna gmina Złotów

(zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami)

 

Oznaczenie nieruchomości w miejscowości KLESZCZYNA

2. według ewidencji gruntów

Gmina

Złotów

Obręb

KLESZCZYNA

Numer działki

115/6

Numer obrębu

0067

Powierzchnia [ha]

0,0371

3. według księgi wieczystej

Nr KW

PO1Z/00019709/7

właściciel

Gmina Złotów

 

II. Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Kleszczynie oznaczona nr dz. 115/6 obręb geodezyjny Kleszczyna gmina Złotów. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej. Grunt nie jest uzbrojony- media dostępne z sąsiedniej nieruchomości (wodociąg, kanalizacja, energia elektryczna). Sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej z zabudową towarzyszącą. Na terenie nie odnotowuje się szkodliwego wpływu zniszczonego ekologicznie środowiska na trwałość obiektów budowlanych i jakość gruntu. Działka o regularnym prostokątnym kształcie z urządzoną zielenią, częściowo ogrodzona.

Przeznaczenie nieruchomości:

1. Działka o numerze ewidencyjnym. 115/6 obręb geodezyjny Kleszczyna gmina Złotów nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

2. W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Złotów” uchwalonym uchwałą nr VIII/66/11 Rady Gminy Złotów z dnia 26 maja 2011 r. działka będąca przedmiotem przetargu oznaczona jest jako obszary rozwoju zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo - usługowej.

3. Gmina Złotów nie wyznaczyła w drodze uchwały obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz nie podjęła uchwały w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji, zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia 09 października 2015 r.

4. Przedmiot przetargu nie jest przeznaczony do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ani w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Obciążenia i zobowiązania dotyczące nieruchomości

W dziale III i IV księgi wieczystej PO1Z/00019709/7 brak wpisów.

Forma i tryb zbycia:

Zbycie prawa własności w trybie przetargu ustnego ograniczonego. Przetarg ogranicza się do właścicieli nieruchomości oznaczonych dz. nr 115/1, 115/5, 117/9, 117/12 obręb Kleszczyna.

 

Uzasadnienie

Przetarg ustny ograniczony ze względu na brak dostępu do drogi.

Termin i miejsce części jawnej przetargu

10 września 2020 r. godz. 09:45 Urząd Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów, sala konferencyjna

Oferent winien okazać się przed rozpoczęciem przetargu dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Cena wywoławcza i wadium

Cena

5854,00 zł

Wadium

0586,00 zł

 

wadium płatne w terminie najpóźniej do dnia 07 września 2020 r.

WARUNKI PRZETARGU

WADIUM

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości i terminie wskazanym w ogłoszeniu pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

Wadium płatne jest we wskazanym terminie w kasie Urzędu Gminy Złotów do  godz.13.00 lub na konto: 91894100060000113720000020. Tytuł wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie uczestnika przetargu oraz działkę, której wpłata dotyczy.

Za dzień wniesienia wadium przelewem uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Złotów.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia działki.

W przypadku, gdy osoba w wyniku przetargu ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu Wójt Gminy Złotów odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi (zgodnie z art. 41 ust.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami). Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym na rachunek bankowy wskazany w złożonym oświadczeniu o zapoznaniu się z warunkami przetargu. Osobom, które wpłaciły wadium i nie dostarczyły do dnia przetargu do urzędu oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu, wadium zostanie zwrócone na konto, z którego dokonano wpłaty.

PRZETARG

Przed przystąpieniem do przetargu oferent winien zapoznać się z obecnym stanem i zagospodarowaniem nieruchomości oraz składa oświadczenie, że zapoznał się z przedmiotem przetargu oraz granicami nieruchomości w terenie i nie wnosi zastrzeżeń.

W terminie wyznaczonym w wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia nie wpłynęły żadne wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Pełnomocnictwa i zezwolenia: 

w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest przedłożenie potwierdzonych dokumentów upoważniających osobę/osoby do reprezentowania i działania w imieniu tego podmiotu, a w przypadku działania przez pełnomocnika dodatkowo przedłożenie pełnomocnictwa w formie odpowiedniego aktu notarialnego,

w przypadku osób fizycznych działających przez pełnomocnika konieczne jest przedłożenie stosownego upoważnienia w formie aktu notarialnego,

w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków. Działanie przez pełnomocnika wymaga upoważnienia każdego z małżonków we własnym imieniu w postaci stosownego aktu notarialnego, dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,

nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić, po przedłożeniu wydanego na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenia właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy, chyba że zajdą przewidziane ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia. Za aktualny uważa się dokument wydany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem przetargu.

Przetarg może się odbyć, chociażby tylko jedna osoba wniosła wadium oraz spełniła warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Nie wyraża się zgody na przelew wierzytelności zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości na osoby trzecie, na skutek przeprowadzonego przetargu.

Wójt Gminy Złotów może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu do publicznej wiadomości w miejscach publikacji.

Nabywca prawa własności:

ponosi koszty notarialne i sądowe, których wysokość określi notariusz,

zobowiązany będzie do zapłaty podatku od nieruchomości oraz podatku VAT.

 

PUBLIKACJA- podanie do publicznej wiadomości

Ogłoszenie umieszcza się:

tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Złotów,

tablica ogłoszeń sołectwa, w którym znajduje się zbywana nieruchomość,

na stronie internetowej:

www.gminazlotow.pl,

www.bip.gminazlotow.pl

 

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Złotów, ul. Leśna 7 pokój nr 14 oraz telefonicznie: 67 263 53 05 wew.125[1] zmiany do ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 284, 471, 782