Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Nowym Dworze oznaczonych nr działki 4/23, 4/25, 4/27 obręb Nowy Dwór

ZARZĄDZENIE Nr 76.2020

WÓJTA GMINY ZŁOTÓW

z dnia 06 sierpnia 2020 r.

 

w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Nowym Dworze oznaczonych nr działki 4/23, 4/25, 4/27 obręb Nowy Dwór gmina Złotów i powołania komisji przetargowej

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.[1]) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) zarządzam, co następuje:

  • §1. Ogłaszam przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Nowym Dworze oznaczonych nr działki 4/23, 4/25, 4/27 obręb Nowy Dwór gmina Złotów. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2. Powołuję Komisję Przetargową w celu przeprowadzenia czynności przetargowych w składzie:

1) Longin Tomasz- przewodniczący Komisji,

2) Paweł Michalski- członek Komisji,

3) Ewa Pulit- członek Komisji.

§3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Złotów.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


OGŁOSZENIE Nr 3.2020

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.)

 

WÓJT GMINY ZŁOTÓW

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie należącego do Gminy Złotów prawa własności nieruchomości położonych w Nowym Dworze oznaczonych nr działki 4/23, 4/25, 4/27 obręb Nowy Dwór gmina Złotów

(zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami)

 

Oznaczenie nieruchomości w miejscowości NOWY DWÓR

A

według ewidencji gruntów

Gmina

Złotów

Obręb

NOWY DWÓR

Numer działki

4/23

Numer obrębu

0052

Powierzchnia [ha]

0,1052

 

według księgi wieczystej

Nr KW

PO1Z/00021004/2

właściciel

Gmina Złotów

B

według ewidencji gruntów

Gmina

Złotów

Obręb

NOWY DWÓR

Numer działki

4/25

Numer obrębu

0052

Powierzchnia [ha]

0,1117

 

według księgi wieczystej

Nr KW

PO1Z/00021004/2

właściciel

Gmina Złotów

C

według ewidencji gruntów

Gmina

Złotów

Obręb

NOWY DWÓR

Numer działki

4/27

Numer obrębu

0052

Powierzchnia [ha]

0,1157

 

według księgi wieczystej

Nr KW

PO1Z/00021004/2

właściciel

Gmina Złotów

 

 

II. Opis nieruchomości

Nieruchomości gruntowe niezabudowane położone w Nowym Dworze oznaczone nr dz. 4/23, 4/25, 4/27 obręb geodezyjny Nowy Dwór gmina Złotów. Działki posiadają dostęp do drogi publicznej- komunikacja drogą gruntową ok. 100 m do drogi powiatowej Złotów – Lędyczek, głównie własnym transportem lub autobusowa. Grunty nie są uzbrojone- media dostępne z sąsiedniej nieruchomości (wodociąg, kanalizacja, energia elektryczna). Granice zewnętrzne stanowią grunty budowlane oraz droga. Lokalizacja w strefie o niskim stopniu zainteresowania inwestycyjnego. Na terenie nie odnotowuje się szkodliwego wpływu zniszczonego ekologicznie środowiska na trwałość obiektów budowlanych i jakość gruntu. Działki mają regularny prostokątny kształt. Pokryte są dzikorosnącą murawą.

Przeznaczenie nieruchomości:

1. Działki o numerze ewidencyjnym. 4/23, 4/25, 4/27 obręb geodezyjny Nowy Dwór gmina Złotów nie są objęte obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

2. W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Złotów” uchwalonym uchwałą nr VIII/66/11 Rady Gminy Złotów z dnia 26 maja 2011 r. działki będące przedmiotem przetargu oznaczone są jako obszary przestrzeni publicznej, rozwoju usług.

3. Gmina Złotów nie wyznaczyła w drodze uchwały obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz nie podjęła uchwały w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji, zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia 09 października 2015 r.

4. Przedmiot przetargu nie jest przeznaczony do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ani w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Obciążenia i zobowiązania dotyczące nieruchomości

W dziale III księgi wieczystej PO1Z/00021004/2 nieruchomość obciążona jest ograniczonym prawem rzeczowym służebnością przesyłu energoelektrycznej linii kablowej 0,4KV. Obciążenie nie dotyczy działek objętych przetargiem. W dziale IV księgi wieczystej brak wpisów.

Forma i tryb zbycia:

Zbycie prawa własności w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Termin i miejsce części jawnej przetargu

10 września 2020 r. godz. 10:00 Urząd Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów, sala konferencyjna

Oferent winien okazać się przed rozpoczęciem przetargu dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Cena wywoławcza i wadium

A działka nr 4/23

Cena

28715,00 zł

Wadium

02872,00 zł

B działka nr 4/25

Cena

30490,00 zł

Wadium

03049,00 zł

C działka nr 4/27

Cena

31581,00 zł

Wadium

03159,00 zł

 

wadium płatne w terminie najpóźniej do dnia 07 września 2020 r.


WARUNKI PRZETARGU

WADIUM

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości i terminie wskazanym w ogłoszeniu pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

Wadium płatne jest we wskazanym terminie w kasie Urzędu Gminy Złotów do  godz.13.00 lub na konto: 91894100060000113720000020. Tytuł wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie uczestnika przetargu oraz działkę, której wpłata dotyczy.

Za dzień wniesienia wadium przelewem uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Złotów.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia działki.

W przypadku, gdy osoba w wyniku przetargu ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu Wójt Gminy Złotów odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi (zgodnie z art. 41 ust.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami). Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym na rachunek bankowy wskazany w złożonym oświadczeniu o zapoznaniu się z warunkami przetargu. Osobom, które wpłaciły wadium i nie dostarczyły do dnia przetargu do urzędu oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu, wadium zostanie zwrócone na konto, z którego dokonano wpłaty.

PRZETARG

Przed przystąpieniem do przetargu oferent winien zapoznać się z obecnym stanem i zagospodarowaniem nieruchomości oraz składa oświadczenie, że zapoznał się z przedmiotem przetargu oraz granicami nieruchomości w terenie i nie wnosi zastrzeżeń.

W terminie wyznaczonym w wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia nie wpłynęły żadne wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Pełnomocnictwa i zezwolenia: 

w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest przedłożenie potwierdzonych dokumentów upoważniających osobę/osoby do reprezentowania i działania w imieniu tego podmiotu, a w przypadku działania przez pełnomocnika dodatkowo przedłożenie pełnomocnictwa w formie odpowiedniego aktu notarialnego,

w przypadku osób fizycznych działających przez pełnomocnika konieczne jest przedłożenie stosownego upoważnienia w formie aktu notarialnego,

w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków. Działanie przez pełnomocnika wymaga upoważnienia każdego z małżonków we własnym imieniu w postaci stosownego aktu notarialnego, dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,

nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić, po przedłożeniu wydanego na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenia właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy, chyba że zajdą przewidziane ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia. Za aktualny uważa się dokument wydany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem przetargu.

Przetarg może się odbyć, chociażby tylko jedna osoba wniosła wadium oraz spełniła warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Nie wyraża się zgody na przelew wierzytelności zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości na osoby trzecie, na skutek przeprowadzonego przetargu.

Wójt Gminy Złotów może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu do publicznej wiadomości w miejscach publikacji.

Nabywca prawa własności:

ponosi koszty notarialne i sądowe, których wysokość określi notariusz,

zobowiązany będzie do zapłaty podatku od nieruchomości oraz podatku VAT.

 

PUBLIKACJA- podanie do publicznej wiadomości

Ogłoszenie umieszcza się:

tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Złotów,

tablica ogłoszeń sołectwa, w którym znajduje się zbywana nieruchomość,

na stronie internetowej:

www.gminazlotow.pl,

www.bip.gminazlotow.pl

 

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Złotów, ul. Leśna 7 pokój nr 14 oraz telefonicznie: 67 263 53 05 wew.125[1] zmiany do ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 284, 471, 782