Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż zbędnego składnika majątku ruchomego - używanej przyczepy lekkiej


OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY
Wójt Gminy Złotów ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż zbędnego składnika majątku ruchomego - używanej przyczepy lekkiej

1. Nazwa i siedziba Sprzedającego:
Gmina Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów
tel. 67 263 53 05
e-mail: zlotow@gminazlotow.pl
2. Przedmiot sprzedaży:
Przedmiotem sprzedaży jest przyczepa lekka THULLE o następującej charakterystyce:
Rok produkcji: 2011
Dopuszczalna ładowność: 402 kg
Ciężar własny: 348 kg
Masa całkowita: 750 kg
Największy dopuszczalny nacisk osi: 7,35 kN
Nr rejestracyjny: PZLAC66

Przyczepa uszkodzona – zerwane jedno koło.

3. Transport zakupionego sprzętu zapewnia kupujący we własnym zakresie.

4. Miejsce i termin w którym można obejrzeć przedmiot sprzedaży:
Urząd Gminy Złotów, w godzinach urzędowania.

5. Termin składania ofert:
Termin składania ofert: do dnia 18.03. 2020 r. do godz. 1100.
Zainteresowani zakupem mogą składać oferty pisemne w Urzędzie Gminy Złotów, 77-400 Złotów, ul. Leśna 7.

6. Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie sprzedaży jest Pan Mateusz Marciniak– tel. 67 263 53 05, mateusz@gminazlotow.pl

7. Zastrzega się, że Sprzedającemu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

 

 


Załączniki:
1. Wzór oferty.
2. Dokumentacja fotograficzna