Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drzew na pniu.

Złotów, 2020-12-17


Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informuję, że w postępowaniu:

Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drzew na pniu”
ogłoszonym 04 grudnia 2020 roku.

wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

Zakład Usługowo-Handlowy Katarzyna Orzech 89-400 Sępólno Kr. Ul. Hallera 10


Informacja o złożonych ofertach:

1 Zakład Usługowo-Handlowy Katarzyna Orzech 89-400 Sępólno Kr. Ul. Hallera 10 639,60

2. „ZULIT” PPHU Roman Jopek Witrogoszcz -Osada 17A 89-310 Łobżenica 587,10

                                                                                                                                    Zastępca Wójta

                                                                                                                                    Paweł Michalski

opublikowano 2020-12-17 


 

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY 

Wójt Gminy Złotów ogłasza pisemny przetarg nieograniczony

na sprzedaż drzew na pniu.

 

1. Przedmiot sprzedaży:

 1. Przedmiotem postępowania jest sprzedaż drzew rosnących na działkach gminnych.

 

Lp.

nr działki

Obręb geodezyjny - miejscowość

Gatunek drzewa

Ilość szt.

Obwód pnia na wys.

130 cm

Przeznaczenie terenu w ewidencji gruntów

1.

242

Górzna

Świerk

1

220

Teren zielony

2.

Lipa

1

280

3.

434

Sławianowo

świerk

2

120, 100

parking

4

91

Stawnica

Świerk

3

80, 90, 90

Lz. cmentarz

5

469/3

Topola

5

380,180,280, 280,350

Teren użytkowany rekreacyjnie

6.

233

Nowa Święta

Brzoza

1

98

Boisko sportowe

7

173/2

Kleszczyna

Wierzba

3

380

Droga wewnętrzna

8

472

Nowiny

Obręb Dzierzążenko

Topola

1

90

Droga wewnętrzna

9

522

Osika

30

Od 80 do 100

Boisko sportowe

 

2. Kupujący na własny koszt i ryzyko jest zobowiązany do: wycinki drzew, uprzątnięcia terenu z pozostałości po przeprowadzonej wycince, oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonej wycinki pod względem BHP i bezpieczeństwa ruchu, wypłaty odszkodowań za ewentualne szkody na mieniu osobom trzecim wyrządzone podczas wycinki, ewentualne wyłączenie linii energetycznej lub telekomunikacyjnej.

3. Kupujący będzie zobowiązany do wycięcia drzew, uporządkowania terenu i zabrania ściętych drzew w terminie do 28 lutego 2021

4. Jednostką obmiarową robót związanych ze sprzedażą drzew „na pniu” jest 1 sztuka.

5. Kupujący może zwrócić się do Sprzedającego o wyjaśnienie stanu faktycznego w terenie lub wyjaśnienie treści opisu przedmiotu sprzedaży.

6. Kupujący przed opracowaniem oferty powinien dokonać wizji lokalnej w terenie polegającej na sprawdzeniu jakości drzew przeznaczonych do sprzedaży.

Kupujący ma możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w dni robocze od godziny 8:00-14:00, po uprzednim zgłoszeniu do Inspektora UG Złotów – Grzegorza Górskiego, tel. 672635305 lub 662238614, który wskaże drzewa przeznaczone do sprzedaży.

7. Z chwilą przekazania terenu Kupujący przejmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo wraz z wszelkimi kosztami ewentualnego zabezpieczenia do chwili ponownego przekazania terenu Sprzedającemu.

8. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za stan jakościowy drzew objętych sprzedażą z chwilą podpisania umowy przez strony.

9. Pnie drzew powinny być wycięte jak najniżej przy poziomie gruntu, pod rygorem konieczności karczowania pni.

10. Szczegółowe wymagania, terminy i formy płatności są zawarte w projekcie umowy.

11. Po sprzedaży drzew „na pniu” zostanie sporządzony protokół końcowy realizacji umowy.

12. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy którzy:

- posiadają wiedzę i doświadczenie, dysponują potencjałem technicznym do wykonania przedmiotu umowy,

- posiadają uprawnienia lub dysponują pracownikami z uprawnieniami do obsługi pił mechanicznych,

- mają w dyspozycji sprzęt wymagany przy realizacji umowy,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- akceptują wzór umowy.

13. Sposób przygotowania oferty:

1) Ofertę należy przygotować na formularzu ofertowym Sprzedawcy.

2) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, opieczętowaną pieczęcią Kupującego i osoby/osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w jego imieniu oraz podpisania przez te osoby, łącznie z wszystkimi dokumentami i załącznikami.

3) Każdy Kupujący może złożyć tylko jedna ofertę. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w jednym egzemplarzu.

14. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Złotów (pok. nr 1 lub okno podawcze), ul. Leśna 7, 77-400 Złotów lub pocztą elektroniczną  na adres zlotow@gminazlotow.pl,  do dnia 11 grudnia 2020 r. do godz. 1100.

15. Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny, o czym poinformuje niezwłocznie poprzez zamieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Złotów oraz na stronie internetowej http://bip.gminazlotow.pl/.