OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY DRZEW NA PNIU II

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY

Wójt Gminy Złotów ogłasza pisemny przetarg nieograniczony

na sprzedaż drzew na pniu.

1. Przedmiot sprzedaży:

 1. Przedmiotem postępowania jest sprzedaż drzew rosnących na działkach gminnych.

Lp.

nr działki

Obręb geodezyjny - miejscowość

Gatunek drzewa

Ilość szt.

Obwód pnia w cm

na wys.130 cm

 

1

193/2

Stawnica

sosna

13

od 80 do 160

 

2

 

251/163

Święta

świerk

2

50,  60

 

3

 

251/163

Święta

modrzew

1

70

2. Kupujący na własny koszt i ryzyko jest zobowiązany do: wycinki drzew, uprzątnięcia terenu z pozostałości po przeprowadzonej wycince, oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonej wycinki pod względem BHP i bezpieczeństwa ruchu, wypłaty odszkodowań za ewentualne szkody na mieniu osobom trzecim wyrządzone podczas wycinki, ewentualne wyłączenie linii energetycznej lub telekomunikacyjnej.

3. Kupujący będzie zobowiązany do wycięcia drzew, uporządkowania terenu i zabrania ściętych drzew w terminie do 31 marca 2020 r.

4. Jednostką obmiarową robót związanych ze sprzedażą drzew „na pniu” jest 1 sztuka.

5. Kupujący może zwrócić się do Sprzedającego o wyjaśnienie stanu faktycznego w terenie lub wyjaśnienie treści opisu przedmiotu sprzedaży.

6. Kupujący przed opracowaniem oferty powinien dokonać wizji lokalnej w terenie polegającej na sprawdzeniu jakości drzew przeznaczonych do sprzedaży.

Kupujący ma możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w dni robocze od godziny 8:00-14:00, po uprzednim zgłoszeniu do Inspektora UG Złotów – Grzegorza Górskiego, tel. 672635305 lub 662238614, który wskaże drzewa przeznaczone do sprzedaży.

7. Z chwilą przekazania terenu Kupujący przejmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo wraz z wszelkimi kosztami ewentualnego zabezpieczenia do chwili ponownego przekazania terenu Sprzedającemu.

8. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za stan jakościowy drzew objętych sprzedażą z chwilą podpisania umowy przez strony.

9. Pnie drzew powinny być wycięte jak najniżej przy poziomie gruntu, pod rygorem konieczności karczowania pni.

10. Szczegółowe wymagania, terminy i formy płatności są zawarte w projekcie umowy.

11. Po sprzedaży drzew „na pniu” zostanie sporządzony protokół końcowy realizacji umowy.

12. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy którzy:

- posiadają wiedzę i doświadczenie, dysponują potencjałem technicznym do wykonania przedmiotu umowy,

- posiadają uprawnienia lub dysponują pracownikami z uprawnieniami do obsługi pił mechanicznych,

- mają w dyspozycji sprzęt wymagany przy realizacji umowy,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- akceptują wzór umowy.

13. Sposób przygotowania oferty:

1) Ofertę należy przygotować na formularzu ofertowym Sprzedawcy.

2) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, opieczętowaną pieczęcią Kupującego i osoby/osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w jego imieniu oraz podpisania przez te osoby, łącznie z wszystkimi dokumentami i załącznikami.

3) Każdy Kupujący może złożyć tylko jedna ofertę. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w jednym egzemplarzu.

14. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Złotów (pok. nr 1), ul. Leśna 7,      77-400 Złotów, do dnia 10 marca 2020 r., do godz. 1100.

15. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,  Zamawiający informuje, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Złotów;

siedziba: Urząd Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów

- kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Złotów: iod@gminazlotow.pl, tel. 672635305;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzonym przetargiem;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330); 

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w przetargu;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

Nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku przetargu.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

16. Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny, o czym poinformuje niezwłocznie poprzez zamieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Złotów oraz na stronie internetowej http://bip.gminazlotow.pl/.