Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż zbędnego składnika majątku ruchomego: używana pompa pozioma LFP 80PJM180

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY
Wójt Gminy Złotów ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż zbędnego składnika majątku ruchomego:

 używana pompa pozioma LFP 80PJM180

 

1. Nazwa i siedziba Sprzedającego:

    Gmina Złotów, ul. Leśna 7,  77-400 Złotów

    tel. 67 263 53 05

    e-mail: zlotow@gminazlotow.pl

 

2. Przedmiot sprzedaży:  Pompa pozioma LFP 80PJM180 - 1szt.

Szczegółowe informacje na temat przedmiotu sprzedaży można uzyskać w ZWiK Gminy Złotów Sp. z o.o.

 
3. Załadunek itransport zakupionego sprzętu zapewnia kupujący we własnym zakresie.

 

4. Miejsce i termin w którym można obejrzeć przedmiot sprzedaży:

Siedziba ZWiK Gminy Złotów Sp. z o.o., ul. Leśna 7,  77-400 Złotów (od poniedziałku  do piątku w godz. 7ºº - 15ºº)

 

5. Termin składania ofert:

Termin składania ofert: do dnia  04 czerwca 2018 r. do godz. 1300.

Zainteresowani zakupem  mogą składać oferty pisemne w następującej formie:

a/ w Urzędzie Gminy Złotów, 77-400 Złotów,  ul. Leśna 7,

b/ faksem pod nr 67 63 53 05

c/ drogą elektroniczną:  zlotow@gminazlotow.pl

 

6. Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie sprzedaży jest Longin Tomasz – Sekretarz Gminy, tel.  601 247 670,  przetarg@gminazlotow.pl

 

7. Zastrzega się, że Sprzedającemu przysługuje prawo zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

 

 

 Załączniki:

  1. Wzór oferty.
  2. Dokumentacja fotograficzna:  LFP 80PJM180  LFP 80PJM180 (2)  LFP 80PJM180 (3)   LFP 80PJM180 (4)