Przetarg na sprzedaż samochodu ciężarowego Ford Transit.

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY
Wójt Gminy Złotów ogłasza przetarg na sprzedaż zbędnego składnika majątku ruchomego – samochodu ciężarowego Ford Transit.

 

 

1. Nazwa i siedziba jednostki: Gmina Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów.

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu: Urząd Gminy Złotów, ul. Leśna 7, w dniu 02 lutego 2017 r. , otwarcie ofert o godz. 1115.

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik rzeczowy majątku ruchomego: Urząd Gminy Złotów, ul. Leśna 7, po uprzednim uzgodnieniu terminu z ZWiK Gminy Złotów – tel. 67 265 11 00 lub 607 068 960 – Kierownik Leszek Wojtasik

4. Przedmiot sprzedaży: samochód ciężarowy uniwersalny.
   Marka:  FORD TRANSIT 2.5 D

   Nr rejestracyjny:  PZL H791
   Rok produkcji:  1995

   Kraj pochodzenia:  Niemcy
   Rodzaj pojazdu:  skrzynia

   Liczba miejsc siedzących, włączając siedzenie kierowcy:  6
   Przebieg pojazdu:  331 150 km.
   Ciężar własny:  1862 kg.
   Pojemność silnika:  2496 ccm.

   Moc silnika: 56 kW

   Liczba osi:  2
   Paliwo: olej napędowy.

   Hak holowniczy:  tak

5. Stan techniczny pojazdu:

Stan techniczny dobry. Pojazd był użytkowany przez ZWiK Sp. z o.o. Gminy Złotów, posiada aktualne  badania  techniczne.

6. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 200,00 zł na rachunek w SBL Złotów nr 91 8941 0006 0000 1137 2000 0020 lub w kasie Urzędu Gminy Złotów w godz. od 700 do 1300, w terminie  do dnia: 01 lutego 2017 r., z dopiskiem„Wadium samochód Ford”.

Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu.

Do oferty należy dołączyć potwierdzenie przelewu.

7. Cena wywoławcza wynosi 3.000,00 zł (słownie zł: trzy tysiące 00/100).

8. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta:

1) Ofertę należy przygotować wg wzoru dostępnego w siedzibie Urzędu Gminy lub na stronie BIP Gminy Złotów: www.bip.gminazlotow.pl, w zakładce oferty sprzedaży mienia komunalnego.

2) Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać:

a/ imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,

b/ oferowaną cenę ( nie niższą od ceny wywoławczej) i warunki jej zapłaty,

c/oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

3) Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne, osoby prawne i inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

4) Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej są zobowiązane do dołączenia kopii dowodu tożsamości.

5) Osoby prawne przystępujące do przetargu lub osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane do dołączenia do oferty aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

9. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:

1) Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Złotów, ul. Leśna 7, pokój nr 1, w terminie do dnia 02 lutego 2017 r. godz. 1100, w zamkniętej kopercie z opisem „ Przetarg samochód Ford Transit”.

2) Oferta jest wiążąca przez okres 21 dni kalendarzowych od terminu składania ofert.

10. Zastrzega się, że organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

11. Organizator przetargu informuje że:

a)      warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium,

b)      wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu,

c)      wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone zwraca się w terminie 7 dni, od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty,

d)     wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny,

e)      wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchylił się od zawarcia umowy sprzedaży,

f)       Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:

- została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;

- nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt 8, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę;

- o odrzuceniu ofert komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta;

      g)  Komisja przetargowa wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę;

      h)  w razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, komisja przetargowa 

            postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie aukcji między tymi oferentami, 

            informując ich o terminie i miejscu przeprowadzenia aukcji.

12. Termin zawarcia umowy sprzedaży:

1) Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
2) Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

3) Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.

 

 

 

W załączeniu:

  1. Formularz oferty cenowej.    -   POBIERZ

     

  2. Zdjęcia pojazdu:

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

 

obrazekobrazek