Ogłoszenie o sprzedazy - sprzedaż motopompy strażackiej

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY
Wójt Gminy Złotów ogłasza przetarg na sprzedaż zbędnego składnika majątku ruchomego -  używane motopompy strażackie

 

1. Nazwa i siedziba Sprzedającego:

    Gmina Złotów, ul. Leśna 7,  77-400 Złotów

    tel. 67 263 53 05

    e-mail: zlotow@gminazlotow.pl

2. Przedmiot sprzedaży:

Przedmiotem sprzedaży są dwie motopompy strażackie Polonia M8/8-P03 produkcji  o następującej charakterystyce:

Producent: Wytwórnia Sprzętu Mechanicznego nr 1, Bielsko-Biała
Lata produkcji: 1958-197x
Dane techniczne (1966):
Wymiary (długość*/szerokość/wysokość): 995/555/870 mm
Ciężar PO-3/PO-3E (bez paliwa i wody): ok. 135 kg/ok. 173 kg
Ciężar PO-3/PO-3E (z paliwem i wodą w chłodnicy**): ok. 160 kg/ok. 199kg
Silnik: typ S15M, dwusuwowy, dwucylindrowy, chłodzony wodą; o mocy 24 KM @ 3000 obr./min. (moc maks. 26 KM @ 3600 obr./min.) i pojemności skokowej 744 cm³; w toku produkcji zmodernizowany do modelu 08.145 (moc 25 KM)
Gaźnik: poziomy, typu Jikov 35 POH, z urządzeniem rozruchowym i filtrem
Rozruch: dźwignia ręczna z segmentem zębatym
- PO-3: dźwignia ręczna
- PO-3E: rozrusznik elektryczny lub dźwignia ręczna
Paliwo: mieszanka oleju z benzyną w stosunku 1:25
Zbiornik paliwa: pojemność 25 l
Zużycie paliwa: 10-12 l/h
Pompa: typ PO-3, wirowa, odśrodkowa, jednostopniowa
Wydajność: 800 l/min @ 7,5 bar i głębokości ssania 1,5 m; 400 l/min @ 7,5 bar i głębokości ssania 7,5 m; maks. 1200-1380 l/min przy wolnym wypływie
Największe ciśnienie: 13 bar (130 m słupa wody)
Nasady: 1x As (ssawna 110), 2x tłoczna B (75), 1x ssawna zasysacza pianowego D (25)
Urządzenie zasysające: eżektor na gazy spalinowe
* - z uchwytami opuszczonymi
** - w wypadku PO-3E: również z kwasem w akumulatorze

3. Transport zakupionego sprzętu zapewnia kupujący we własnym zakresie.

 

4. Miejsce i termin w którym można obejrzeć przedmiot sprzedaży:

Urząd Gminy Złotów, w godzinach urzędowania.

5. Termin składania ofert:

Termin składania ofert: do dnia  30 października 2017 r. do godz. 1300.

Zainteresowani zakupem  mogą składać oferty pisemne w następującej formie:

a/ w Urzędzie Gminy Złotów, 77-400 Złotów,  ul. Leśna 7,

b/ faksem pod nr 67 63 53 05

c/ drogą elektroniczną:  zlotow@gminazlotow.pl

 

6. Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie sprzedaży jest Pan Mateusz Marciniak– tel.  67 263 53 05, Mateusz@gminazlotow.pl

 

7. Zastrzega się, że Sprzedającemu przysługuje prawo zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

 

 

Załączniki:

  1. Wzór oferty.
  2. Dokumentacja fotograficzna

 

 

 

 

 

…………………………………………….

                                                                                                                                         miejscowość, data

 

…………………………………………………

                               Oferent

 

 

………………………………………………….

                                 adres

 

……………………………….…………………….

   tel.                                      e-mail

 

 

 

 

OFERTA

na zakup motopompy strażackiej

 

 

 

1. Oferujemy zakup używanej motopompy strażackiej typu Polonia P03 za cenę brutto:   …..…………………zł/szt.

 

słownie zł: …………………………………………………………..………/szt.

 

1.1 Oferujemy zakup ……. szt.

 

Cena sprzedaży zostanie zapłacona przelewem na rachunek Urzędu Gminy Złotów prowadzony w SBL Złotów nr: 70 894100060000113720000010 w terminie 7 dni od daty wyboru oferty.

 

 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze stanem przedmiotu sprzedaży i nie wnosimy zastrzeżeń.

 

3. Deklarujemy odbiór kotła własnym transportem i na własny koszt, w terminie  ………. dni od dnia zapłaty ceny oferty. 

 

                                                                  …………………………………………………………………………

                                                                                           podpis oferenta

 

OGŁOSZENIE I FARMULARZ OFERTOWY:  Ogłoszenie o sprzedazy - sprzedaż motopompy strażackiej

ZDJĘCIA: Zdjęcie 1, Zdjęcie 2, Zdjęcie 3