Ogłoszenie o sprzedaży mienia ruchomego - używany kocioł c.o. z palnikiem olejowym

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY
Wójt Gminy Złotów ogłasza przetarg na sprzedaż zbędnego składnika majątku ruchomego -  używany kocioł c.o. z palnikiem olejowym

 

1. Nazwa i siedziba Sprzedającego:

    Gmina Złotów, ul. Leśna 7,  77-400 Złotów

    tel. 67 263 53 05

    e-mail: zlotow@gminazlotow.pl

 

2. Przedmiot sprzedaży:

Przedmiotem sprzedaży jest używany kocioł c.o. Buderus z palnikiem olejowym Weishaupt WL30Z-C o mocy 72-330KW.

Rok produkcji: 2000

Kocioł był zamontowany w kotłowni olejowej przy Szkole Podstawowej w Świętej.

 

3. Transport zakupionego kotła zapewnia kupujący we własnym zakresie.

 

4. Miejsce i termin w którym można obejrzeć przedmiot sprzedaży:

Kocioł znajduje się w miejscowości Skic. Można go obejrzeć po uprzednim uzgodnieniu terminu z Panem Sławomirem Czyżykiem – tel. 503 708 144.

 

5. Termin składania ofert:

Termin składania ofert: do dnia  30 października 2017 r. do godz. 1300.

Zainteresowani zakupem  mogą składać oferty pisemne w następującej formie:

a/ w Urzędzie Gminy Złotów, 77-400 Złotów,  ul. Leśna 7,

b/ faksem pod nr 67 63 53 05

c/ drogą elektroniczną:  zlotow@gminazlotow.pl

 

6. Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie sprzedaży jest Pan Marek Jarząbek– tel.  67 263 53 05,    marek@gminazlotow.pl

 

7. Zastrzega się, że Sprzedającemu przysługuje prawo zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

  1. Wzór oferty.
  2. Dokumentacja fotograficzna

 

 

 

 

…………………………………………….

                                                                                                                                         miejscowość, data

 

…………………………………………………

                               Oferent

 

 

………………………………………………….

                                 adres

 

……………………………….…………………….

   tel.                                      e-mail

 

 

 

OFERTA

na zakup kotła olejowego

 

 

 

1. Oferujemy zakup używanego kotła c.o. z palnikiem olejowym za cenę brutto:   …..…………………zł.

 

słownie zł: ………………………………………………………………………

 

 

Cena sprzedaży zostanie zapłacona przelewem na rachunek Urzędu Gminy Złotów prowadzony w SBL Złotów nr: 70 894100060000113720000010 w terminie 7 dni od daty wyboru oferty.

 

 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze stanem przedmiotu sprzedaży i nie wnosimy zastrzeżeń.

 

3. Deklarujemy odbiór kotła własnym transportem i na własny koszt, w terminie  ………. dni od dnia zapłaty ceny oferty. 

 

                                                                  …………………………………………………………………………

                                                                                           podpis oferenta

 

OGŁOSZENIE Z FORMULARZEM OFERTOWYM: Ogłoszenie o sprzedaży mienia ruchomego - używany kocioł c.o. z palnikiem olejowym

ZDJĘCIA: Zdjęcie 1, Zdjęcie 2, Zdjęcie 3Zdjęcie 4, Zdjęcie 5, Zdjęcie 6, Zdjęcie 7, Zdjęcie 8