Ogłoszenie o sprzedaży mienia ruchomego - używane kraty stalowe

 

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY
Wójt Gminy Złotów ogłasza przetarg na sprzedaż zbędnego składnika majątku ruchomego -  używane kraty okienne stalowe

 

1. Nazwa i siedziba Sprzedającego:

    Gmina Złotów, ul. Leśna 7,  77-400 Złotów

    tel. 67 263 53 05

    e-mail: zlotow@gminazlotow.pl

 

2. Przedmiot sprzedaży:

Przedmiotem sprzedaży są używane kraty okienne stalowe kute o wymiarach:

170x130 - 3 szt.

107x170 - 1szt.

160x85 - 12 szt.

106x90 - 2 szt.

80x60 - 3 szt.

150x140 - 2 szt.

108x87 - 1 szt.

220x82 - 1 szt. 

Krata - brama 240x150 - 1 szt.

 

3. Transport zakupionych krat zapewnia kupujący we własnym zakresie.

 

4. Miejsce i termin w którym można obejrzeć przedmiot sprzedaży:

Urząd Gminy Złotów, w godzinach urzędowania.

 

5. Termin składania ofert:

Termin składania ofert: do dnia  30 października 2017 r. do godz. 1300.

Zainteresowani zakupem  mogą składać oferty pisemne w następującej formie:

a/ w Urzędzie Gminy Złotów, 77-400 Złotów,  ul. Leśna 7,

b/ faksem pod nr 67 63 53 05

c/ drogą elektroniczną:  zlotow@gminazlotow.pl

 

6. Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie sprzedaży jest Pan Mateusz Marciniak– tel.  67 263 53 05,    mateusz@gminazlotow.pl

 

7. Zastrzega się, że Sprzedającemu przysługuje prawo zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

 

 

Załączniki:

  1. Wzór oferty.
  2. Dokumentacja fotograficzna

 

 

…………………………………………….

                                                                                                                                         miejscowość, data

 

…………………………………………………

                               Oferent

 

 

………………………………………………….

                                 adres

 

……………………………….…………………….

   tel.                                      e-mail

 

 

 

 

OFERTA

na zakup krat stalowych

 

 

 

1. Oferujemy zakup krat stalowych używanych za cenę brutto:   …..……zł/m2.

 

słownie zł: …………………………………………………………………../m2

 

 

Cena sprzedaży zostanie zapłacona przelewem na rachunek Urzędu Gminy Złotów prowadzony w SBL Złotów nr: 70 894100060000113720000010 w terminie 7 dni od daty wyboru oferty.

 

 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze stanem przedmiotu sprzedaży i nie wnosimy zastrzeżeń.

 

3. Deklarujemy odbiór krat stalowych własnym transportem i na własny koszt, w terminie  ………. dni od dnia zapłaty ceny oferty. 

                                                                  …………………………………………………………………………

                                                                                           podpis oferenta

 

 OGŁOSZENIE I FORMULARZ OFERTOWY: Ogłoszenie o sprzedaży mienia ruchomego - używane kraty stalowe

ZDJĘCIA: Zdjęcie 1, Zdjęcie 2, Zdjęcie 3, Zdjęcie 4, Zdjęcie 5