Przetarg nieograniczony ustny publiczny na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowej Nr ewidencyjny działki – 726/16 w obrębie geodezyjnym Święta.

                                                                                                            Złotów, dnia 04.04.2016 r.

 

OGŁOSZENIE

 

            Wójt Gminy Złotów na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.”a” ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (Dz.U. z 2015 r. poz.1515), art. 37 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2015 poz.782) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy (Dz. U. Nr.207 poz.2108 z 2004 r.)oraz uchwały Rady Gminy nr. XLVII.432.2010  z dnia 23 września    2010 r. w sprawie sprzedaży na własność w formie przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej  położonej w obrębie geodezyjnym  Święta .

OGŁASZA

  Przetarg nieograniczony ustny publiczny na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowej w obrębie geodezyjnym Święta.

  1. Nr ewidencyjny działki – 726/16
  2. Powierzchnia działki – 0,1555 ha
  3. Cena gruntu –  36.651,- zł
  4. Cena wywoławcza –36.651,- zł
  5. Wadium – 4.000,- zł
  6. Postąpienie – 400,- zł

        Działka zapisana jest w KW nr 28481/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Złotowie. Księga nie jest obciążona prawami i zastawami osób trzecich. W studium działka oznaczona jest jako obszary rozwoju zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej.

Przetarg odbędzie się w dniu 9 maja  2016 r. o godz. 1015 w siedzibie Urzędu Gminy w Złotowie ul. Leśna 7 w sali konferencyjnej.

Pouczenie:

Wadium ustala się w wysokości 10% ceny wywoławczej z terminem wpłaty do kasy Urzędu Gminy w Złotowie do dnia 06.05.2016 r. do godz.13.00  lub na konto:

                                        91894100060000113720000020

 Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne po wniesieniu wadium. Przebicie ceny podczas przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek. Wygrywający przetarg pozostawia wadium na rzecz ceny zakupu.

Do ceny zakupu należy doliczyć 23% podatku VAT.

Przystępujący do przetargu złoży oświadczenie  komisji przetargowej, że

  1. zapoznał się z przedmiotem przetargu oraz granicami nieruchomości w terenie i nie wnosi zastrzeżeń

Po wygraniu przetargu nie przystąpienie do zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez sprzedającego jak i nie wpłacenie kwoty nabycia nieruchomości  do dnia ustalonego na zawarcie aktu notarialnego oznacza przepadek wadium na rzecz gminy.

Wszelkie koszty związane z przeniesieniem praw własności na rzecz kupującego ponosi wygrywający przetarg.