Przetarg nieograniczony ustny publiczny na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowej w obrębie geodezyjnym Krzywa Wieś. 81

                                                                                 Złotów, dnia 20.02.2015 r.

OGŁOSZENIE

 Wójt Gminy Złotów na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.”a” ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (Dz. U.z 2013 r. poz.594), art.37 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy (Dz. U. Nr.207 poz.2108 z 2004 r.)oraz uchwały Rady Gminy nr. XLV/467/14/ z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie sprzedaży na własność w formie przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej  położonej w obrębie geodezyjnym   Krzywa Wieś.


                                                               OGŁASZA


  Przetarg nieograniczony ustny publiczny na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowej w obrębie geodezyjnym Krzywa Wieś.
1. Nr ewidencyjny działki – 81
2. Powierzchnia działki – 0,6032 ha
3. Cena gruntu –  11.014,- zł
4. Cena wywoławcza –  11.014,- zł
5. Wadium – 1.110,- zł
6. Postąpienie – 120,- zł

        Działka zapisana jest w KW nr 49888 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Złotowie. Księga nie jest obciążona prawami i zastawami osób trzecich.
W miejscowym planie przedmiotowa działka oznaczona jest jako RP 2 – tereny użytkowania rolniczego i lasy

Przetarg odbędzie się w dniu 27 marca 2015 r. o godz. 1015 w siedzibie Urzędu Gminy w Złotowie ul. Leśna 7 w sali konferencyjnej.
Pouczenie:
Wadium ustala się w wysokości 10% ceny wywoławczej z terminem wpłaty do kasy Urzędu Gminy w Złotowie do dnia 24.03.2015 r. do godz.13.00. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne po wniesieniu wadium. Przebicie ceny podczas przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek. Wygrywający przetarg pozostawia wadium na rzecz ceny zakupu.
Przystępujący do przetargu złoży oświadczenie  komisji przetargowej, że
1. zapoznał się z przedmiotem przetargu oraz granicami nieruchomości w terenie i nie wnosi zastrzeżeń
Po wygraniu przetargu nie przystąpienie do zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez sprzedającego jak i nie wpłacenie kwoty nabycia nieruchomości  do dnia ustalonego na zawarcie aktu notarialnego oznacza przepadek wadium na rzecz gminy.
Wszelkie koszty związane z przeniesieniem praw własności na rzecz kupującego ponosi wygrywający przetarg