Sprzedaż drewna

OGŁOSZENIE OFERTOWE

 

I. Gmina Złotów oferuje sprzedaż topolowego drewna wielkowymiarowego w ilości 639,22 m3.

 

II. Drewno zostało pozyskane i zerwane do drogi wyjazdowej. Drewno znajduje się w obrębie miejscowości:

LP

Lokalizacja

Numery  kłód

Ilość

m3

 

1.

 

Buntowo (droga do Podróżnej)

Od 1 do 10 i 13

 

28,06

 

2.

 

Święta (droga do Nowej Świętej i nad jeziorem)

Od 1 do 55 i od 1 do 3

 

150,68

 

3.

Wąsosz (droga do  Złotowa)

Od 1 do 69

134,30

 

4.

Górzna (droga na ”Zygląg”)

Od 1 do 121

237,88

 

5.

Józefowo (droga do Bielawy)

Od 1 do 34

57,10

6.

Krzywa Wieś ( droga do Kiełpina)

Od 1 do 9

31,20

Razem

639,22

 

 

III. Transport drewna zapewnia kupujący we własnym zakresie.

 

IV. Zainteresowani zakupem drewna winni składać oferty w sekretariacie Urzędu Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów.

Termin składania ofert upływa dnia 06 marca2014 r. do godz. 1500.

Kryterium wyboru ofert – najwyższa cena zakupu ( w przypadku złożenia ofert z taką samą ceną decyduje kolejność złożenia ofert).

 

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „OFERTA NA ZAKUP DREWNA”

 

V. Dopuszcza się możliwość złożenia oferty częściowej, dotyczącej zakupu drewna zlokalizowanego w poszczególnych miejscowościach.

 

VI. Odbioru zakupionego drewna należy dokonać w terminie 7 dni od dnia zakupu.

VII. Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie sprzedaży drewna jest Pan Grzegorz Górski – tel.  67 263 53 07, tel. komórkowy 662 238 614.

W załączeniu wzór oferty.

 

 

…………………………………………….

                                                                                                                                         miejscowość, data

……………………………………………..

                               Oferent

 

OFERTA

na zakup drewna

 

 

I.      Oferujemy zakup topolowego drewna wielkowymiarowego za cenę BRUTTO:

 

LP

Lokalizacja

Ilość

m3

Cena za m2

Wartość w zł

 

1.

 

Buntowo (droga do Podróżnej)

 

28,06

 

 

 

2.

 

Święta (droga do NowejŚwiętej i nad jeziorem)

 

150,68

 

 

 

3.

Wąsosz (droga do  Złotowa)

134,30

 

 

 

4.

Górzna (droga na ”Zygląg”)

237,88

 

 

 

5.

Józefowo (droga do Bielawy)

57,10

 

 

6.

Krzywa Wieś ( droga do Kiełpina)

31,20

 

 

Razem  

639,22

X

 

 

 

Powyższa kwota zostanie zapłacona przelewem na rachunek Urzędu Gminy Złotów prowadzony w SBL Złotów nr: 70 894100060000113720000010 w terminie 5 dni od daty wyboru oferty.

 

 II. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze stanem przedmiotu sprzedaży i nie wnosimy zastrzeżeń.

 

III. Deklarujemy odbiór drewna własnym transportem i na własny koszt, w terminie 10 dni od dnia zakupu. 

                                                                  …………………………………………………………………………

                                                                                           podpis oferenta