Przetarg nieograniczony ustny publiczny na sprzedaż na własność lokalu użytkowego wraz z udziałem w gruncie w obrębie geodezyjnym Międzybłocie.

                                                                                                Złotów, dnia 15.04.2014 r.

 

OGŁOSZENIE

 Wójt Gminy Złotów na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.”a” ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (Dz. U.z 2013 r. poz.594), art.37 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy (Dz. U. Nr.207 poz.2108 z 2004 r.)oraz uchwały Rady Gminy nr. XI/148/11 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie sprzedaży na własność w formie przetargu nieograniczonego lokalu użytkowego wraz z udziałem w gruncie w miejscowości  Międzybłocie.

OGŁASZA


  Przetarg nieograniczony ustny publiczny na sprzedaż na własność lokalu użytkowego wraz z  udziałem w gruncie  w obrębie geodezyjnym Międzybłocie.
1. Nr ewidencyjny działki – 586/2 o pow. 461 m2 – udział wynosi 25/100 co stanowi 115,25 m2
2. Powierzchnia lokalu – 80,00 m2
3. Cena gruntu –      2.971,- zł
4. Cena lokalu  –  110.608,- zł
5. Cena wywoławcza (wartość lokalu z gruntem) – 113.579 ,-złotych
6. Koszty uboczne –  615,- (geodezyjne 120, wycena 495)
7. Nr. Księgi wieczystej –  21322

Przetarg odbędzie się w dniu 23 maja 2014 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Złotowie ul. Leśna 7 w sali konferencyjnej.

Pouczenie:
Wadium ustala się w wysokości 10% ceny wywoławczej z terminem wpłaty do kasy Urzędu Gminy w Złotowie do dnia 19.05.2014 r. do godz.13.00. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne po wniesieniu wadium. Przebicie ceny podczas przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek. Wygrywający przetarg pozostawia wadium na rzecz ceny zakupu.
Do ceny zakupu należy doliczyć 23 % podatku VAT
Przystępujący do przetargu złoży oświadczenie na piśmie komisji przetargowej, że:
1. wyraża zgodę na zapłacenie kosztów ubocznych określonym w niniejszym ogłoszeniu,
2. zapoznał się z przedmiotem przetargu oraz granicami nieruchomości w terenie i nie wnosi zastrzeżeń
Po wygraniu przetargu nie przystąpienie do zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez sprzedającego jak i nie wpłacenie kwoty nabycia nieruchomości i kosztów ubocznych do dnia ustalonego na zawarcie aktu notarialnego oznacza przepadek wadium na rzecz gminy.
Wszelkie koszty związane z przeniesieniem praw własności na rzecz kupującego ponosi wygrywający przetarg.