III Przetarg nieograniczony ustny publiczny na sprzedaż na własność nieruchomości rolnej położonej w obrębie geodezyjnym Rudna

         
                                                                                                       Złotów, dnia 17.06.2014 r.

OGŁOSZENIE

 Wójt Gminy Złotów na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.”a” ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2013, poz.594 z późn.zm.), art.37 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U z 2010 r. Nr.102, poz.651 z późn.zm) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy (Dz. U. nr.207 poz.2108 z 2004 r.)oraz uchwały Rady Gminy Nr. XXXIV/286/09 z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie sprzedaży na własność w formie przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Rudna.

OGŁASZA


III Przetarg nieograniczony ustny publiczny na sprzedaż na własność nieruchomości rolnej położonej w obrębie geodezyjnym Rudna. I przetarg odbył się 19.03.2012 r. II przetarg odbył się 30.07.2012 r.
1. Nr ewidencyjny działki – 301
2. Powierzchnia działki – 0,64 ha
3. Cena gruntu –  8.473,-
4. Cena wywoławcza – 8.473,- zł
5. Koszty uboczne – 548,56 (wycena 490,- mapy 58,56)
6. Nr. Księgi wieczystej – 20124
Przetarg odbędzie się w dniu 21 lipca 2014 r. o godz. 1045 w siedzibie Urzędu Gminy w Złotowie  ul. Leśna 7 w sali konferencyjnej.
Pouczenie:
Wadium ustala się w wysokości 10% ceny wywoławczej z terminem wpłaty do kasy Urzędu Gminy w Złotowie do dnia 18.07.2014 r. do godz.13.00. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne po wniesieniu wadium. Przebicie ceny podczas przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek. Wygrywający przetarg pozostawia wadium na rzecz ceny zakupu.
Przystępujący do przetargu złoży oświadczenie na piśmie komisji przetargowej, że:
1. wyraża zgodę na zapłacenie kosztów ubocznych określonym w niniejszym ogłoszeniu,
2. zapoznał się z przedmiotem przetargu oraz granicami nieruchomości w terenie i nie wnosi zastrzeżeń
Po wygraniu przetargu nie przystąpienie do zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez sprzedającego jak i nie wpłacenie kwoty nabycia nieruchomości i kosztów ubocznych do dnia ustalonego na zawarcie aktu notarialnego oznacza przepadek wadium na rzecz gminy.
Wszelkie koszty związane z przeniesieniem praw własności na rzecz kupującego ponosi wygrywający przetarg.