Przetarg nieograniczony ustny publiczny na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowej niezabudowanej w obrębie geodezyjnym Święta o numerze ewidencyjnym 726/16 o powierzchni 0,1555 ha.

Złotów, dnia 13.08.2013 r.

OGŁOSZENIE

 Wójt Gminy Złotów na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. ,,a” ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art.37 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz. U z 2010 r. Nr.102,poz.651 z późn.zm) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy (Dz. U. nr.207 poz.2108 z 2004 r.)oraz uchwały Rady Gminy nr. XLVII/432/2010 z dnia 23 września 2010 r. w sprawie sprzedaży na własność w formie przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Święta.

OGŁASZA
 Przetarg nieograniczony ustny publiczny na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowej niezabudowanej w obrębie geodezyjnym Święta o numerze ewidencyjnym 726/16 o powierzchni 0,1555 ha.

1. Nr ewidencyjny działki – 726/16
2. Powierzchnia działki – 0,1555 ha
3. Cena gruntu – 52.746,- złotych
4. Cena wywoławcza – 52.746,- złotych
5. Koszty uboczne – 800,32 zł (wycena 244,- , mapki 556,32)
6. Nr. Księgi wieczystej – 28481
Księga wieczysta nie jest obciążona hipoteką, zastawem ani prawami osób trzecich.
Przetarg odbędzie się w dniu 20 września 2013 r. o godz. 1015 w siedzibie Urzędu Gminy Złotów ul. Leśna 7 w sali konferencyjnej.
Pouczenie:
Wadium ustala się w wysokości 10% ceny wywoławczej z terminem wpłaty do kasy Urzędu Gminy w Złotowie do dnia 17.09.2013 r. do godz.13.00. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne po wniesieniu wadium. Przebicie ceny podczas przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek. Wygrywający przetarg pozostawia wadium na rzecz ceny zakupu.
Do wylicytowanej ceny należy doliczyć 23% podatku VAT
Przystępujący do przetargu złoży oświadczenie na piśmie komisji przetargowej, że:
1. wyraża zgodę na zapłacenie kosztów ubocznych określonym w niniejszym ogłoszeniu,
2. zapoznał się z przedmiotem przetargu oraz granicami nieruchomości w terenie i nie wnosi zastrzeżeń
Po wygraniu przetargu nie przystąpienie do zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez sprzedającego jak i nie wpłacenie kwoty nabycia nieruchomości i kosztów ubocznych do dnia ustalonego na zawarcie aktu notarialnego oznacza przepadek wadium na rzecz gminy.
Wszelkie koszty związane z przeniesieniem praw własności na rzecz kupującego ponosi wygrywający przetarg.