IINFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

           Informuję Państwa, że zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011r., Nr 8, poz. 31) na właścicielach, zarządcach lub użytkownikach miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest spoczywają m.in. następujące obowiązki:

 

- wykorzystujący wyroby zawierające azbest zobowiązany jest do dokonania inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest w dwóch egzemplarzach, poprzez sporządzenie spisu z natury;

- jeden egzemplarz Informacji o wyrobach zawierających azbest należy przekazać właściwemu organowi ochrony środowiska. Właściwym organem ochrony środowiska:

1.     dla osób fizycznych, nie będących przedsiębiorcami jest Wójt Gminy Złotów (adres: ul. Leśna 7, 77 – 400 Złotów),

2.     dla osób prawnych jest Marszałek Województwa Wielkopolska, (adres: Departament Środowiska,  Plac Wolności 18, 61-739 Poznań),

- drugi egzemplarz wymienionych Informacji … należy przechowywać przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia drugiej Informacji ... ;

- instalacje lub urządzenia zawierające azbest oczyszcza się przez usuniecie wyrobów zawierających azbest lub ich wymianę w bezazbestowe w sposób niestwarzający zagrożenia dla środowiska lub zdrowia ludzi w terminie do dnia 31.12.2032 r.

 

„Informację…” należy corocznie aktualizować w terminie do 31 stycznia każdego roku.

 

W związku z powyższym prosimy do wypełnienia i składania kart informacyjnych do tut. Urzędu (karty do pobrania u Sołtysa lub w Urzędzie) w terminie do 31 stycznia każdego roku.

 

Ponadto rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 ze zmianami) nakłada na właścicieli lub zarządców obiektów budowlanych obowiązek przeprowadzania kontroli stanu wyrobów zawierających azbest i sporządzenia "Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest". Jeden egzemplarz oceny należy złożyć do właściwego organu nadzoru budowlanego w terminie 30 dni od daty jej sporządzenia, a drugi przechowywać łącznie z pozostałą dokumentacją.

„Ocena” obejmuje wskazanie sposobu zastosowania azbestu, ustalenie rodzaju azbestu, ocenę struktury powierzchni i stanu zewnętrznego wyrobu, sposobu wykorzystania pomieszczenia i ocenę możliwości uszkodzenia powierzchni wyrobu w wyniku oddziaływań atmosferycznych lub mechanicznych oraz usytuowanie wyrobu.

 

W zależności od ilości punktów uzyskanych w „Ocenie” podejmowana jest decyzja 
o konieczności natychmiastowego podjęcia prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest albo prac naprawczych lub możliwości odłożenia ich w czasie.

 

W rozporządzeniu określono szczegółowo warunki prowadzenia robót m.in. konieczność izolowania strefy prac przez stosowanie osłon chroniących przed przenikaniem azbestu do środowiska, oznakowanie, warunki składowania, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

 

Wykonawca robót polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest ma obowiązek uzyskania decyzji administracyjnej na wykonywanie tego typu prac remontowych.

 

SZKODLIWOŚĆ AZBESTU

 

 

Wyroby azbestowe będące w dobrym stanie technicznym oraz odpowiednio zabezpieczone nie stanowią istotnego zagrożenia dla zdrowia ludzkiego. Zagrożenie jednak pojawia się  wówczas, gdy zaistnieją warunki stwarzające możliwości uwalniania się włókien azbestowych do otoczenia. Do sytuacji takich dochodzi najczęściej w wyniku  poddawania elementów azbestowych obróbce mechanicznej (łamanie, kruszenie, cięcie i każda inna obróbka), jak również wskutek naruszania struktury wyrobu spowodowanej naturalnym starzeniem się materiału oraz pod wpływem oddziaływania czynników atmosferycznych.

 

Badania naukowe udowodniły, że azbest stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia 
w następstwie długotrwałego narażania dróg oddechowych na wdychanie jego włókien.

Oddychanie powietrzem, w którym znajdują się włókna azbestu prowadzi do szeregu chorób układu oddechowego:

  • pylicy azbestowej (azbestozy),
  • łagodnych zmian opłucnowych,
  • raka płuc,
  • międzybłoniaka opłucnej i otrzewnej.