5.

ZarządzeniNr 140.2023 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie oraz powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia w/w naboru.

Złotów, dnia 20.11.2023 r.

ORK.2111.2.2023

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Złotów
2. Stanowisko pracy: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
3. Termin składania dokumentów: 30.11.2023 r.
4. Ilość etatów: 1 etat
5. Wymiar czasu pracy: pełny wymiar
6. Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie, ul. M. Skłodowskiej-
Curie 3, 77 – 400 Złotów
7. Proponowany termin rozpoczęcia pracy: grudzień 2023 r.
8. Wymagania niezbędne – konieczne do podjęcia pracy na stanowisku:
1) obywatelstwo polskie,
2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
4) wykształcenie wyższe
5) specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.
6) co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej,
7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,
8) nieposzlakowana opinia.

9. Wymagania dodatkowe:
1) umiejętność kierowania zespołem pracowników,
2) znajomość przepisów prawa związanych ze specyfikacją stanowiska pracy, a w szczególności ustaw o:
a) pomocy społecznej,
b) finansach publicznych,
c) pracownikach samorządowych,
d) ochronie danych osobowych,
e) wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
f) przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
g) świadczeniach rodzinnych,
h) pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
i) Karcie Dużej Rodziny,
j) kodeks postępowania administracyjnego,
k) kodeks pracy,
3) znajomość zagadnień związanych z funduszami unijnymi,
4) odporność na stres,
5) bardzo dobra komunikacja,
6) bardzo dobra organizacja pracy,
7) rzetelność, sumienność, skrupulatność, samodzielność,
8) wysoka kultura osobista,
9) prawo jazdy kategorii B,
10) obsługa komputera.

10. Zakres zadań na stanowisku (w szczególności):
1) kierowanie pracą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
2) nadzór i kontrola nad prawidłowym funkcjonowaniem jednostki,
3) odpowiedzialność za całokształt zadań oraz prowadzenie gospodarki finansowej GOPS,
4) realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami
i potrzebami,
5) prowadzenie polityki kadrowej i organizacja pracy na poszczególnych stanowiskach pracy zapewniająca sprawne wykonywanie zadań,
6) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych w ustawie o pomocy społecznej oraz w pozostałych sprawach przekazanych do prowadzenia w GOPS,
7) nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny oraz kontrola dokumentacji prowadzonej przez pracowników jednostki oraz ich pracy w terenie,
8) ścisłe przestrzeganie dyscypliny finansowej i budżetowej w ramach posiadanych środków na realizację zadań jednostki,
9) nadzór nad prawidłowym wykorzystywaniem budżetu przeznaczonego na pomoc społeczną i wykonywanie zadań własnych, zleconych jak i przekazanych jednostce,
10) składanie Radzie Gminy w Złotowie rocznych sprawozdań z działalności jednostki i przedstawianie potrzeb w zakresie pomocy społecznej,
11) współpraca z innymi instytucjami, organizacjami i środowiskiem lokalnym,
12) reprezentowanie ośrodka na zewnątrz,
13) prowadzenie kontroli wewnętrznej,
14) pozyskiwanie, realizacja i rozliczanie projektów i środków pozabudżetowych w tym unijnych,
15) odpowiedzialność za powierzone mu mienie,
16) zapewnienie wykonywania zadań wynikających z uchwał organów gminy oraz aktów prawnych wyższego rzędu,
17) przygotowywanie projektów uchwał organów gminy w sprawach dotyczących pomocy i opieki społecznej,
18) wykonywanie innych zadań służbowych zleconych do realizacji przez Wójta Gminy Złotów.

11. Informacja o warunkach pracy:

a) budynek administracyjny piętrowy, usytuowanie stanowiska pracy na piętrze,
b) pełny wymiar czasu pracy (8 godzin dziennie, 40 godzin tygodniowo),
c) praca jednozmianowa w systemie czasu pracy od godz. 700 do godz. 1500,
d) praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
e) wynagrodzenie: wg obowiązującego Regulaminu wynagradzania pracowników,
f) narzędzia pracy: komputer, drukarka i sprzęt biurowy,
g) bezpośredni i telefoniczny kontakt z interesantem.

12. Informacja o wysokości wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia – nie dotyczy.

13. Wymagane dokumenty:
a) CV – życiorys,
b) list motywacyjny,
c) kserokopie dokumentów poświadczające wymagane wykształcenie i kwalifikacje,
d) inne dodatkowe kopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
e) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy,
a w przypadku trwającego zatrudnienia – zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia),
f) kserokopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy
z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
g) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
h) oświadczenie o niekaralności,
i) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska, w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
j) zgoda kandydata ubiegającego się o pracę na przetwarzanie danych osobowych,
k) oświadczenie kandydata o zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
l) potwierdzenie zapoznania się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby naboru kandydatów na wolne stanowisko

W/w dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane, sporządzone w języku polskim, kserokopie winny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem
i własnoręcznie podpisane.
Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie możliwość wezwania do uzupełnienia dokumentów lub przedstawienia wyjaśnień dotyczących ich treści.

14. Informacja o miejscu, terminie i sposobie składania ofert:
1) Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie (pokój nr 1) Urzędu Gminy Złotów ul. Leśna 7, 77–400 Złotów, lub przesłać pocztą na wskazany powyżej adres z dopiskiem na kopercie „Dotyczy naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Złotowie” w terminie do dnia 30.11.2023 r. do godz. 15.00. Kopertę należy opatrzyć danymi kandydata ubiegającego się o w/w stanowisko.

2) O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu. Dokumenty, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

15. Informacje o wynikach naboru i sposobie ich publikacji:
1) Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni
o terminie i miejscu przeprowadzenia testu lub rozmowy kwalifikacyjnej.
2) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gminazlotow.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Złotów.

16. Informacje dodatkowe:
1) Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze odbędzie się w dwóch etapach
i przeprowadzi go komisja powołana zarządzeniem przez Wójta Gminy Złotów.

2) I etap naboru polegać będzie na analizie formalnej dokumentów.

3) II etap naboru polegać będzie na merytorycznej ocenie kandydatów na podstawie testu
lub rozmowy kwalifikacyjnej.

4) Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w wyniku naboru zostaną dołączone do jego akt osobowych w momencie zatrudnienia, pozostałe dokumenty aplikacyjne nieodebrane przez kandydatów w ciągu 3 miesięcy od dnia upublicznienia informacji o wyniku naboru na stronie www.bip.gminazlotow.pl zostaną zniszczone po upływie w/w okresu.

5) Wszelkich dodatkowych informacji w sprawie naboru udziela: Paweł Michalski Zastępca Wójta Gminy tel. (67) 263-53-05 wew. 111

Do pobrania  >>>>>>>      kwestionariusz i druki wymaganych oświadczeń


      Złotów, dnia 7.12.2023  r.

ORK.2111.2.2023

 IInformacja o wyniku naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej


Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530) - podaje się informację o wyniku naboru.
1. Nazwa i adres jednostki:
Urząd Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów.

2. Określenie stanowiska:
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie.

3. Imię i Nazwisko wybranego kandydata:
Teresa Gieczewska

4. Uzasadnienie dokonanego wyboru na stanowisko:
Pani Teresa Gieczewska spełniła niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się obszerną wiedzą merytoryczną, znajomością prawa i umiejętnościami niezbędnymi do wykonywania powierzonych obowiązków. Ponadto komisja rekrutacyjna bardzo dobrze oceniła predyspozycje i umiejętności kandydatki pozwalające na prawidłowe wykonywanie obowiązków na obsadzonym stanowisku.

opublikowano 2023-12-07