4. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

      Złotów, dnia 12.10.2021  r.

ORK.2110.2.2021

 Informacja

 o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Złotów

podinspektor ds. księgowości budżetowej

     

         Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko pracy została wybrana:

Pani Izabela Tomke, zam. Zakrzewo

 Uzasadnienie dokonanego wyboru na ww. stanowisko pracy:

W związku z przeprowadzoną rozmową kwalifikacyjną w dniu 12.10.2021 r. Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Złotów nr WG.120.23.2021 z dnia
21 września 2021 r. wybrała na stanowisko podinspektora ds. księgowości budżetowej Panią Izabelę Tomke.

Pani Izabela Tomke spełniła niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, uzyskała najlepszy wynik z przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej  oraz została bardzo dobrze oceniona przez komisję. Predyspozycje i umiejętności oraz wykazana wiedza wskazują, iż sprostała wymaganiom stanowiska objętego naborem.

        

 

                                       Wójt Gminy Złotów

inż. Piotr Lach     

   Złotów, dnia 22.09.2021 r.

ORK.2110.1.2021

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

   1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Złotów

   2. Stanowisko pracy: podinspektor ds. księgowości budżetowej

   3. Termin składania dokumentów: 04.10.2021 r.

   4. Ilość etatów: 1 etat

   5. Wymiar czasu pracy: pełny wymiar

   6. Miejsce pracy: Urząd Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77 – 400 Złotów

   7. Proponowany termin rozpoczęcia pracy: październik 2021 r.

   8. Wymagania niezbędne – konieczne do podjęcia pracy na stanowisku:

         a) wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne,

         b) minimum trzyletni staż pracy,

         c) obywatelstwo polskie,

         d) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

         e) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 

         f) stan zdrowia pozwalający na podjęcie pracy,

         g) dobra znajomość obsługi komputera i innych urządzeń biurowych,

         h) nieposzlakowana opinia,

         i) znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, kodeks postępowania administracyjnego,  ustawa o rachunkowości, ustawa o finansach publicznych.

 

   9. Wymagania dodatkowe:

         a) umiejętność współpracy w zespole i sprawnej organizacji własnej pracy,

         b) umiejętność analizowania problemów i poprawnego wyciągania wniosków,

         c) rzetelność, samodzielność, kreatywność, odpowiedzialność i komunikatywność,

         d) wysoka kultura osobista,

         e) uprzejmość i życzliwość w kontaktach z interesantami,

         f) odporność na stres,

         g) umiejętność stosowania i interpretacji przepisów prawnych.

 

 10. Zakres zadań na stanowisku (w szczególności):

1. Kontrola i  dekretacja raportów kasowych dotyczących wydatków.

2. Kontrola raportów kasowych dotyczących dochodów budżetowych.

3. Kontrola i dekretacja wyciągów z rachunków bankowych: wydatków Urzędu Gminy, sum depozytowych, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, oraz innych rachunków pomocniczych.

4. Prowadzenie ksiąg rachunkowych dot. wydatków Urzędu Gminy.

5. Kontrola i dekretacja wyciągów z rachunku podstawowego budżetu.

6. Prowadzenie ksiąg  rachunkowych organu finansowego.

7. Ujęcie w księgach rachunkowych planów finansowych.

8. Udział w sporządzaniu sprawozdań budżetowych, finansowych i statystycznych Urzędu Gminy.

9. Comiesięczne księgowanie dostarczonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej sprawozdań Rb-27S i Rb-28S zrealizowanych wydatków i dochodów przez w/w Ośrodek.

10. Analiza realizacji wydatków finansowanych ze środków funduszu sołeckiego.

11.  Kontrola kart drogowych i ich zestawień, kontrola zużycia paliwa.

12. Prowadzenie rejestru książek i wydawnictw wydanych pracownikom Urzędu.

13. Udział w inwentaryzacjach okresowych i doraźnych.

 

11. Informacja o warunkach pracy:                 

a)      budynek administracyjny w części piętrowy, usytuowanie stanowiska pracy na parterze,

b)      pełny wymiar czasu pracy (8 godzin dziennie, 40 godzin tygodniowo),

c)      praca jednozmianowa w systemie czasu pracy od godz. 700 do godz. 1500,

d)      praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

e)      wynagrodzenie: wg obowiązującego Regulaminu wynagradzania pracowników,

f)       narzędzia pracy: komputer, drukarka i sprzęt biurowy,

g)      bezpośredni i telefoniczny kontakt z petentem.

 

12. Wymagane dokumenty:

a)      CV – życiorys (podać kontaktowy numer telefonu),

b)      kserokopie dokumentów poświadczające wymagane wykształcenie i kwalifikacje,

c)      inne dodatkowe kopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

d)      kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, a w przypadku trwającego zatrudnienia – zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia),

e)      wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

f)       oświadczenie o niekaralności,

g)      oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego   stanowiska, w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – kopia dokumentu  potwierdzającego niepełnosprawność,

h)      zgoda kandydata ubiegającego się o pracę w Urzędzie Gminy Złotów na przetwarzanie danych osobowych,

i)       potwierdzenie zapoznania się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby naboru kandydatów na wolne stanowisko

       

W/w dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane, sporządzone w języku polskim, kserokopie winny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem i własnoręcznie podpisane.

 

 Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Złotów w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu sierpniu 2021 r. wyniósł powyżej 6 %.

         Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Urzędu Gminy Złotów ul. Leśna 7, 77–400 Złotów, pokój nr 1 lub przesłać pocztą na wskazany powyżej adres z dopiskiem na kopercie „ Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora ds. księgowości budżetowej” w terminie do dnia 04.10.2021 r. do godz. 15.00 Kopertę należy opatrzyć danymi kandydata ubiegającego się o w/w stanowisko.

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną, z wyjątkiem opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.


O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu.

Dokumenty, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.     

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomienio terminie i miejscu przeprowadzenia testu i rozmowy kwalifikacyjnej lub jednego z obu wariantów.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gminazlotow.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Złotów.

  

 Informacje dodatkowe:

1. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze odbędzie się w dwóch etapach i przeprowadzi go komisja powołana zarządzeniem przez Wójta Gminy Złotów.

 

2. I etap naboru polegać będzie na analizie formalnej dokumentów.

 

3. II etap naboru polegać będzie na merytorycznej ocenie kandydatów na podstawie testu i rozmowy kwalifikacyjnej lub jednego z obu wariantów.

 

4. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną indywidualnie powiadomieni o terminie i miejscu spotkania.

 

5. Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w wyniku naboru zostaną dołączone do jego akt osobowych w momencie zatrudnienia, pozostałe dokumenty aplikacyjne nieodebrane przez kandydatów w ciągu 3 miesięcy od dnia upublicznienia informacji o wyniku naboru na stronie www.bip.gminazlotow.pl zostaną zniszczone po upływie w/w okresu.


6. Wszelkich dodatkowych informacji w sprawie naboru udziela: Paweł Michalski Zastępca Wójta Gminy tel. (67) 263-53-05 wew. 111

 

 

                                                                                                                                             Wójt Gminy Złotów

                                                                                                                                                  inż. Piotr Lach

DOkumenty do pobrania  


 

Zarządzenie Nr WG.120.23.2021

Wójta Gminy Złotów

z dnia 21 września 2021 r.

 

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora
ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Złotów.

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) i art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) w związku z § 4 ust. 2 Regulaminu naboru pracowników w Urzędzie Gminy Złotów zarządzam co następuje:

 § 1.

Powołuję komisję rekrutacyjną w składzie:

  1. Paweł Michalski – przewodniczący komisji,
  2. Longin Tomasz – sekretarz komisji,
  3. Emilia Konopińska - Nochowicz – członek komisji,

 

§ 2.

Zadaniem komisji jest przeprowadzenie naboru i dokonanie wyboru kandydata na stanowisko podinspektora ds. księgowości budżetowej.

 

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  

 

Wójt Gminy Złotów

Piotr Lach