OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

 Złotów, dnia 07.11.2018 r.

 

 

I N F O R M A C J A

   w sprawie rezygnacji wybranego kandydata na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Gminy w Złotowie oraz wyboru w kolejności następnego kandydata na ww. stanowisko.

 

      Informujemy, że wybrany w trakcie prowadzonego otwartego naboru na ww. stanowisko pracy kandydat Pan Damian Czajka zamieszkały w Złotowie po przeprowadzonym naborze zrezygnował z zatrudnienia w Urzędzie Gminy Złotów.

      Wobec powyższego Komisja ds. naboru rekomenduje do zatrudnienia na oferowanym stanowisku pracy Panią Monikę Gadomską zamieszkałą w Złotowie. Powyższa kandydatka spełniła wymogi formalne postawione w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze oraz wykazała się w trakcie prowadzonej w dniu 26 października 2018 r. rozmowy kwalifikacyjnej kompetentną wiedzą gwarantującą prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków. Ponadto posiada doświadczenie zawodowe z zakresu księgowości.

 

                                                                                                Wójt Gminy Złotów

                                                                                                    inż. Piotr Lach

 


 

                                                                                                      Złotów, dnia 29.10.2018 r.

 

 

                                                   I N F O R MA C J A

                            o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

                                        w Urzędzie Gminy w Złotowie

                 Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat w Urzędzie Gminy w Złotowie

 

         Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko pracy został wybrany Pan Damian Czajka zamieszkały w Złotowie.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru na ww. stanowisko pracy:

         W drugim etapie naboru brało udział czterech kandydatów. W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej w dniu 26 października 2018 r. Komisja ds. naboru wybrała na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. wymiaru podatków i opłat w Urzędzie Gminy w Złotowie Pana Damiana Czajkę.

         Kandydat spełnia wymogi formalne postawione w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze, wykazał się w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej bardzo dobrą znajomością wymaganej wiedzy z zakresu przepisów prawa oraz posiada dwunastoletni staż pracy na stanowisku oferowanym w ogłoszeniu. Posiadane doświadczenie gwarantuje prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków. Kandydat uzyskał rekomendację Komisji ds. naboru do zatrudnienia na oferowanym w naborze stanowisku.

 

Wójt Gmin Złotów                                        

                                                                                                                /-/ Piotr Lach

                                              

 

 

Złotów, dnia 03.10.2018

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 Wójt Gminy Złotów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w

 Urzędzie Gminy Złotów.

 

   1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77 – 400 Złotów.

   2. Stanowisko pracy: Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat.

   3. Termin składania dokumentów: 16.10.2018 r.

   4. Ilość etatów: 1 etat

   5. Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy 40 godz. tygodniowo.

   6. Miejsce pracy: Urząd Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77 – 400 Złotów.

   7. Proponowany termin rozpoczęcia pracy: 01.12.2018 r.

   8. Wymagania niezbędne – konieczne do podjęcia pracy na stanowisku:

      1) wykształcenie wyższe magisterskie, preferowany kierunek ekonomiczny,

      2) posiadanie minimum trzyletniego stażu pracy,

      3) obywatelstwo polskie,

      4) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

      5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,     

      6) stan zdrowia pozwalający na podjęcie pracy na oferowanym stanowisku,

      7) dobra znajomość obsługi komputera i innych urządzeń biurowych,

      8) nieposzlakowana opinia,

      9) znajomość przepisów prawa z zakresu: ustawy o samorządzie gminnym; Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatku leśnym, ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz Ordynacji Podatkowej.               

      9. Wymagania dodatkowe:

      1) umiejętność sprawnej organizacji pracy,

      2) umiejętność pracy w zespole,

      3) umiejętność analizowania problemów i poprawnego wyciągania wniosków,

      4) rzetelność, samodzielność, kreatywność, odpowiedzialność i komunikatywność,

      5) wysoka kultura osobista,

      6) uprzejmość i życzliwość w kontaktach z interesantami,

      7) odporność psychiczna na czynniki zewnętrzne związane z obsługa interesantów.

  10. Zakres zadań na stanowisku:

      1) przyjmowanie informacji podatkowych od osób fizycznych i deklaracji podatkowych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej według wzorów przyjętych odpowiednimi uchwałami Rady Gminy oraz dokonywanie wpisu do ewidencji podatników; od nieruchomości, rolnego i leśnego,

      2) dokonywanie czynności sprawdzających przyjętych deklaracji podatkowych pod kątem terminowości, formalnej poprawności deklaracji oraz zgodności z prawem,

      3) wszczynanie postępowania wyjaśniającego w przypadku stwierdzenia braku deklaracji, braku formalnej poprawności deklaracji lub informacji oraz zgodności danych ze stanem faktycznym,

      4) egzekwowanie składania deklaracji i informacji podatkowych w ustawowych terminach, wzywanie do ich składania, stosownie do przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa,

      5) wymiar podatków; od nieruchomości, rolnego i leśnego osobom fizycznym, przygotowanie decyzji w sprawie ustalenia wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,

     6) doręczenie decyzji w sprawie wymiaru podatnikom za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, za pośrednictwem sołtysów lub poczty oraz sprawowanie kontroli nad terminowym i prawidłowym doręczaniem decyzji wymiarowych,

     7) dokonywanie zmian decyzji w sprawie ustalenia wymiaru podatków na dany rok podatkowy na skutek zaistnienia stosownych zdarzeń i okoliczności,

     8) przygotowywanie decyzji w sprawie zastosowania ulg wynikających z ustaw podatkowych lub Ordynacji podatkowej na indywidualne wnioski podatników, po uprzednim zgromadzeniu materiału dowodowego,

     9) prawidłowe prowadzenie rejestru przypisów i odpisów dla podatników podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz bieżąca aktualizacja danych w ewidencji podatników,

   10) załatwianie podań podatników w sprawie ulg, umorzeń, odroczenia terminów płatności oraz rozłożenia płatności podatków na raty, zbieranie informacji w tym zakresie i przygotowanie decyzji,

   11) przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawach dotyczących podatków,

   12) rzetelne ustalanie skutków obniżenia ustawowych stawek i udzielanych przez Gminę zwolnień w podatkach oraz ulg w zapłacie podatków i ich wykazywanie w sprawozdaniu z wykonania podstawowych dochodów podatkowych, 

   13) przygotowywanie materiałów kalkulacyjnych do projektu budżetu w zakresie należności z tytułu podatków; od nieruchomości, rolnego i leśnego,

   14) prowadzenie spraw odwoławczych od decyzji wymiarowych organu podatkowego I instancji i kierowanie spraw do Samorządowego Kolegium Odwoławczego,  

   15) wydawanie zaświadczeń i informacji uprawnionym podmiotom, wynikających z prowadzonej ewidencji podatkowej,

   16) kontrola rzetelności składanych deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego poprzez przeprowadzanie wizji lokalnych, prowadzenie postępowań w celu ustalenia stanu faktycznego oraz podejmowanie działań zmierzających do powszechności opodatkowania,

  17) prawidłowe sporządzanie wniosków o kwoty rekompensujące ustawowe ulgi z zakresu podatków lokalnych,

  18) sporządzanie sprawozdań dotyczących udzielanej pomocy dla przedsiębiorców w zakresie podatków lokalnych,

  19) rozpatrywanie wniosków o zastosowanie ulg w podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe, stanowiących dochody Gminy,

  20) sporządzenie wykazów osób prawnych i osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym w zakresie podatków udzielono umorzeń, odroczeń, rozłożeń na raty w kwocie przewyższającej 500 zł i podawanie ich do wiadomości publicznej

  21) współpraca z instytucjami oraz stanowiskami pracy Urzędu Gminy mająca na celu prawidłowość i powszechność opodatkowania.

  11. Informacja o warunkach pracy:                 

      a) budynek administracyjny w części piętrowy, usytuowanie stanowiska pracy na parterze, biuro z wyodrębnionymi dwoma stanowiskami pracy,

      b) pełny wymiar czasu pracy ( 8 godzin dziennie, 40 godzin tygodniowo),

      c) praca jednozmianowa w systemie czasu pracy od godz. 700 do godz. 1500,

      d) praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

      e) wynagrodzenie: wg obowiązującego Regulaminu wynagradzania pracowników,

      f) narzędzia pracy: komputer, drukarka, niszczarka i sprzęt biurowy,

      g) bezpośredni i telefoniczny kontakt z petentem,

12. Wymagane dokumenty:

      a) CV – życiorys ( podać kontaktowy numer telefonu),

      b) list motywacyjny,

      c) kserokopie dokumentów poświadczające wymagane wykształcenie i kwalifikacje,

      d) inne dodatkowe kopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

      e) kserokopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające staż pracy,

      f) wypełniony kwestionariusz osobowy,

      g) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za   umyślne przestępstwo ściągane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

      h) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego     stanowiska w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – kopia dokumentu  potwierdzającego niepełnosprawność,

       i) własnoręcznie podpisaną klauzulę zgody o treści: „ Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ( Dz. Urz. EU L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych innych niż art. 22 Kodeksu pracy oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji na stanowisko Inspektora ds. podatków i opłat w Urzędzie Gminy w Złotowie”.

       j) wszystkie oświadczenia, list motywacyjny, CV oraz kwestionariusz osobowy powinny być własnoręcznie podpisane, pod rygorem nieuzyskania pozytywnej oceny formalnej,

       k) wszystkie dokumenty przedkładane w naborze muszą być sporządzone w języku polskim,

       l) wszystkie kserokopie winny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

      

      Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Złotów w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu wrześniu 2018 r. wyniósł mniej niż 6 %.

         Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Urzędu Gminy Złotów ul. Leśna 7 77 – 400 Złotów, pokój nr 1 lub przesłać pocztą na wskazany powyżej adres z dopiskiem na kopercie „ Dotyczy naboru na stanowisko Inspektora ds. wymiaru podatków i opłat „ w terminie do dnia 16 października 2018 roku. Kopertę należy opatrzyć danymi kandydata ubiegającego się o stanowisko. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu lub data stempla pocztowego.

            Dokumenty, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

            Z Regulaminem naboru można zapoznać się w Urzędzie Gminy Złotów ul. Leśna 7, pokój nr 1. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (67) 263 2537 wew. 15 lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w Zakładce Urzędu Gminy/Nabór pracowników (www.bip.gminazlotow.pl).                                                                                        

            Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gminazlotow.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Złotów. Kandydaci zakwalifikowani po dokonaniu oceny formalnej złożonych dokumentów do II etapu naboru, zostaną o tym fakcie powiadomieni telefonicznie oraz przez umieszczenie wykazu osób zakwalifikowanych na stronie biuletynu – BIP w Zakładce Urząd gminy/ nabór pracowników. Termin II etapu naboru tj. rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ustalony i podany telefonicznie.

            Informacje dodatkowe:

1. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po terminie określonym w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.

2. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze odbędzie się w dwóch etapach i przeprowadzi go komisja powołana przez Wójta Gminy Złotów.

3. I etap naboru polegać będzie na analizie formalnej dokumentów.

4. II etap naboru polegać będzie na merytorycznej ocenie kandydatów na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

5. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną indywidualnie powiadomieni o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

6. Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w wyniku naboru zostaną dołączone do jego akt osobowych w momencie zatrudnienia.

7. Dokumenty pozostałych kandydatów są przechowywane, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

8. Zatrudniona osoba, o której mowa w art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych, podejmująca pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy, może być skierowana do odbycia służby przygotowawczej, która kończy się egzaminem.

9. Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia oraz informacje o niekaralności.

10. Wszelkich dodatkowych informacji w sprawie naboru udziela: Ryszard Wiński Zastępca Wójta Gminy – tel. (67) 263 2537 wew. 14 lub 605 148 863.

 

 

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

 Gmina Złotów reprezentowana przez Wójta Gminy Złotów

siedziba: Urząd Gminy w Złotowie, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów

 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@gminazlotow.pl, tel. 67-263-53-05,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez  okres  aktualnej i przyszłych rekrutacji 

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. 

Zarządzenie Nr 36.2018 Wójta Gminy Złotów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora ds. wymiaru podatków i opłat.

 

 

Złotów, dnia 19.10.2018 r.

 

 

LISTA KANDYDATÓW

spełniających wymogi formalne w związku z naborem na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. wymiaru podatków i opłat w Urzędzie Gminy w Złotowie.

 

          Informujemy, że w wyniku analizy dokumentów aplikacyjnych złożonych w terminie do dnia 16.10.2018 r. do godz. 1500 przez kandydatów ubiegających się o zatrudnienie na w/w stanowisko pracy, do następnego etapu kwalifikacyjnego zakwalifikowały się następujące osoby spełniające wymogi formalne określone jako obowiązkowe w ogłoszeniu:

          Imię i nazwisko                                                           Miejsce zamieszkania        

      1. Damian Czajka                                                                      Złotów      

      2. Monika Gadomska                                                                 Złotów

      3. Daria Piszczek                                                                       Złotów

      4. Paulina Szymańska                                                                Złotów

Negatywna ocena formalna złożonych dokumentów aplikacyjnych dotyczy 3 osób.

 

                                                                                                                                                                                                    Przewodniczący Komisji

                                                                                                                                                                                                          Ryszard Wiński