OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Zastępca Skarbnika Gminy.

                                                                                        Złotów, dnia 18.04.2017

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE  STANOWISKO  URZĘDNICZE

Wójt Gminy Złotów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w

Urzędzie Gminy Złotów.

 

   1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77 – 400 Złotów.

   2. Stanowisko pracy: Zastępca Skarbnika Gminy.

   3. Termin składania dokumentów: 08.05.2017 r.

   4. Ilość etatów: 1 etat

   5. Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy 40 godz. tygodniowo.

   6. Miejsce pracy: Urząd Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77 – 400 Złotów.

   7. Proponowany termin rozpoczęcia pracy: 01.06.2017 r.

   8. Wymagania niezbędne – konieczne do podjęcia pracy na stanowisku:

         a) wykształcenie wyższe magisterskie: kierunek ekonomia,

         b) minimum trzyletni staż pracy w księgowości w administracji publicznej bądź samorządowej,

         c) obywatelstwo polskie /nie przewiduje się możliwości zatrudnienia cudzoziemców/,

         d) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

         e) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

         f) stan zdrowia pozwalający na podjęcie pracy,

         g) dobra znajomość obsługi komputera i innych urządzeń biurowych,

         h) nieposzlakowana opinia,

         i) znajomość regulacji prawnych: ustawy o finansach publicznych, ustawy o odpowiedzialności za naruszanie dyscypliny finansów publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o rachunkowości, ustawy o systemie informacji oświatowej, rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej, rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków  pochodzących ze źródeł zagranicznych, rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszycelowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza             granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

  

   9. Wymagania dodatkowe:

       

         a) umiejętność sprawnej organizacji pracy,

         b) umiejętność pracy w zespole,

         c) umiejętność analizowania problemów i poprawnego wyciągania wniosków,

         d) rzetelność, samodzielność, kreatywność, odpowiedzialność i komunikatywność,

         e) wysoka kultura osobista,

         f) uprzejmość i życzliwość w kontaktach z interesantami,

         g) odporność na stres.

 10.   Do zakresu zadań na stanowisku Zastępcy Skarbnika należy w szczególności:

         a) kontrola pod względem formalno – rachunkowym dowodów księgowych,

         b) wskazanie sposobu ujęcia dowodów księgowych w księgach rachunkowych(dekretacja),

         c) sporządzanie na koniec każdego okresu sprawozdawczego zestawienia obrotów i sald kont,

         d) uzgadnianie na koniec każdego okresu sprawozdawczego obrotów i sald kont analitycznych,

         e) analiza realizacji planu finansowego Urzędu Gminy,

         f) rozliczanie kosztów podróży służbowych,

         g) klasyfikowanie wydatków budżetowych do wydatków strukturalnych,

         h) udział w sporządzaniu sprawozdań budżetowych, finansowych i statystycznych,

         i) udział w inwentaryzacjach okresowych i doraźnych,

        j) udział w sporządzaniu projektu planu finansowego Urzędu Gminy,

        k) w ramach zastępstwa pracownika ds. obsługi finansowej jednostek oświatowych wykonywanie czynności związanych z obsługą Systemu Informacji Oświatowej.

 

 11.  Do zakresu zadań w ramach zastępstwa Skarbnika Gminy należy w szczególności:

 

        a) przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy w zakresie wymaganym przepisami ustawy o finansach publicznych oraz innymi przepisami prawa,

        b) opracowanie projektu budżetu gminy,

        c) opracowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej,

        d) przygotowanie projektów uchwal w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy i Wieloletniej Prognozy Finansowej,

        e) systematyczne kontrolowanie, analiza i nadzór nad wykonywaniem budżetu gminy,

        f) monitorowanie założeń przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,

        g) wykonywanie obowiązków głównego księgowego budżetu gminy,

        h) udział w pozyskiwaniu środków unijnych,

        i)  przyjmowanie od jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez gminę sprawozdań budżetowych i finansowych, kontrola tych sprawozdań pod względem formalnym i rachunkowym,

        j) sporządzanie zbiorczych sprawozdań budżetowych i finansowych,

        k) sporządzanie bilansu skonsolidowanego,

        l) opracowywanie półrocznych i rocznych informacji z wykonania budżetu gminy i wieloletniej prognozy finansowej,  

        ł)  zarządzanie długiem gminy,

       m)  współpraca z organami podatkowymi, bankami oraz jednostkami samorządowymi,

       n)  kontrasygnowanie czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych.

 

 12. Informacja o warunkach pracy:

 

         a) budynek administracyjny w części piętrowy, usytuowanie stanowiska pracy na parterze,

         b) pełny wymiar czasu pracy ( 8 godzin dziennie, 40 godzin tygodniowo),

         c) praca jednozmianowa w systemie czasu pracy od godz. 700 do godz. 1500,

         d) praca przy komputerze i monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,

         e) wynagrodzenie: wg obowiązującego Regulaminu wynagradzania pracowników,

         f) narzędzia pracy: komputer, drukarka, niszczarka i sprzęt biurowy,

         g) bezpośredni i telefoniczny kontakt z petentem.

12. Wymagane dokumenty:

         a) CV – życiorys ( podać kontaktowy numer telefonu),

         b) list motywacyjny,

         c) kserokopie dokumentów poświadczające wymagane wykształcenie i kwalifikacje,

         d) inne dodatkowe kopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

         e) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzające staż pracy,

         f) wypełniony kwestionariusz osobowy,

         g) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ściągane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

         h) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z praw publicznych,

        i) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska, w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna - kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,

        j)  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych docelów rekrutacji o treści: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (  t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902),

        k) wszystkie oświadczenia, list motywacyjny, CV oraz kwestionariusz osobowy powinny być własnoręcznie podpisane, pod rygorem nieuzyskania pozytywnej oceny formalnej,

        l) wszystkie dokumenty przedkładane w naborze muszą być sporządzone w języku  polskim,

        ł) wszystkie kserokopie winny być poświadczone przez kandydata za zgodnośćz oryginałem.

         Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Złotów w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu marcu poprzedzającym datę upublicznienia naboru wyniósł 3,03 %.

         Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Urzędu Gminy Złotów ul. Leśna 7 77 – 400 Złotów, pokój nr 1 lub przesłać pocztą na wskazany powyżej adres z dopiskiem na kopercie „ Dotyczy naboru na stanowisko Zastępcy Skarbnika Gminy ” w terminie do dnia 08.05.2017 r. do godz. 1500. Kopertę należy opatrzyć danymi kandydata ubiegającego się o stanowisko urzędnicze. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu lub data stempla pocztowego.

            Dokumenty, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

            Z Regulaminem naboru można zapoznać się w Urzędzie Gminy Złotów ul. Leśna 7, pokój nr 1. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (67) 263 2537 wew. 15 lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w Zakładce Urzędu Gminy/Nabór pracowników (www.bip.gminazlotow.pl).                                                                                        

            Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gminazlotow.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Złotów. Kandydaci zakwalifikowani po dokonaniu oceny formalnej złożonych dokumentów do II etapu naboru, zostaną o tym fakcie powiadomieni telefonicznie oraz przez umieszczenie wykazu osób zakwalifikowanych na stronie biuletynu – BIP w Zakładce Urząd gminy/ nabór pracowników. Termin II etapu naboru tj. rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ustalony i podany telefonicznie.

            Informacje dodatkowe:

1. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po terminie określonym w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.

2. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze odbędzie się w dwóch etapach i przeprowadzi go komisja powołana przez Wójta Gminy Złotów.

3. I etap naboru polegać będzie na analizie formalnej dokumentów.

4. II etap naboru polegać będzie na merytorycznej ocenie kandydatów na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

5. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną indywidualnie powiadomieni o terminiei miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

6. Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w wyniku naboru zostaną dołączone do  jego akt osobowych w momencie zatrudnienia.

7. Dokumenty pozostałych kandydatów są przechowywane, na zasadach określonychw odrębnych przepisach.

8. Zatrudniona osoba, o której mowa w art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych,podejmująca pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy, może być skierowana do

odbycia służby przygotowawczej, która kończy się egzaminem.

9. Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia oraz informacje o niekaralności.

10. Wszelkich dodatkowych informacji w sprawie naboru udziela: Ryszard Wiński Zastępca Wójta Gminy – tel. (67) 263 2537 wew. 15 lub 605 148 863.

 

opublikowano 18.04.2017 r.

 


 

 

 

                                                                                                        Złotów, dnia 15.05.2017 r.

 

 

 

L I S T A   K A N D Y D A T Ó W

 

spełniających wymogi formalne w związku z naborem na wolne stanowisko urzędnicze Zastępcy Skarbnika Gminy w Urzędzie Gminy Złotów.

 

       

 

         Komisja rekrutacyjna powołana do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Zastępcy Skarbnika Gminy w Urzędzie Gminy Złotów informuje, że ogółem w terminie do dnia 08.05.2017 r. do godz. 1500wpłynęły dokumenty aplikacyjne od dwóch osób. W dniu 10.05.2017 r. Komisja ds. naboru dokonała analizy złożonych dokumentów aplikacyjnych pod względem wymogów formalnych i do następnego etapu kwalifikacyjnego zakwalifikowała się następująca osoba, która spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

         Imię i nazwisko                                                    Miejsce zamieszkania

 

 

 

   1.    Barbara Wojtasik                                                               Święta

 

 

 

                                                                                                         Wójt Gminy

 

                                                                                                       inż. Piotr Lach

opublikowano 2017-05-15

 


 

 

                                                                                                   Złotów, dnia 15.05.2017 r.

 

 L I S T A   K A N D Y D A T Ó W

niespełniających wymogów formalnych w związku z naborem na wolne stanowisko urzędnicze Zastępcy Skarbnika Gminy w Urzędzie Gminy Złotów.

 

         Komisja ds. rekrutacji powołana do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze po dokonaniu na posiedzeniu Komisji w dniu 10.05.2017 r. analizy formalnej złożonych dokumentów aplikacyjnych informuje, że do dalszego etapu naboru nie została zakwalifikowana następująca kandydatka z uwagi na nie spełnienie wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu:

 

               Imię i nazwisko                                                           Miejsce zamieszkania

   1.      Aneta Partyka                                                                      Radawnica

 

                                                                                                                                  

                                                                                                         Wójt Gminy

                                                                                                       inż. Piotr Lach

 

opublikowano 2017-05-15

 

 


 

                                                                                                          Złotów, dnia 18.05.2017 r.

 

 

 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Zastępcę Skarbnika Gminy

    

      1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Złotów ul. Leśna 7    77 – 400 Złotów.

      2. Określenie stanowiska:  Zastępca Skarbnika Gminy.                                                            

      3. Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz miejsce zamieszkania:  Komisja Rekrutacyjna wybrała na w/w stanowisko Panią  Barbarę Wojtasik zamieszkałą w Świętej.

      4. Uzasadnienie dokonanego wyboru: w trakcie prowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się bardzo dobrą znajomością przepisów prawa wymaganą na stanowisku pracy Zastępcy Skarbnika Gminy oraz posiada praktyczną wiedzę konieczną do realizacji zadań własnych gminy z zakresu finansów publicznych. Ponadto podczas dotychczasowego zatrudnienia na stanowisku pomocy administracyjnej realizowała zakres czynności i obowiązków dotyczący księgowości budżetowej.

 

                                                                                                   Wójt  Gminy       

                                                                                                   inż. Piotr Lach

opublikowano 2017-05-18