OGŁOSZENIA

Spotkanie otwarte w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w zakresie lokalizacji odnawialnych źródeł energii w rejonie miejscowości Kamień

wtorek, 18 czerwca 2024 w godz. 16:00 - 17:00

 Link do spotkania: Spotkanie otwarte w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w zakresie lokalizacji odnawialnych źródeł energii w rejonie miejscowości Kamień | Microsoft Teams | Narada — dołączanie

 

Spotkanie otwarte w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w zakresie lokalizacji odnawialnych źródeł energii w rejonie miejscowości Sławianowo, Buntowo, Kleszczyna oraz Skic

wtorek, 18 czerwca 2024 w godz. 17:00 - 18:00

Link do spotkania: Spotkanie otwarte w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w zakresie lokalizacji odnawialnych źródeł energii w rejonie miejscowości Sławianowo, Buntowo, Kleszczyna oraz Skic | Microsoft Teams | Narada — dołączanie

opublikowano 2024-06-17


 

 

Ogłoszenie o Ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego lokalizacji instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Złotów

opublikowano: 05.04.2023 r.

 


4.2023 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów dla rozwoju terenów publicznych oraz terenów rekreacyjno-wypoczynkowych w o

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w obrębie wsi Blękwit wraz z prognozą odziaływania na środowisko

opublikowano 2023-03-06


OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozwoju zabudowy i przestrzeni publicznych w Gminie Złotów

DO POBRANIA:

1. PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA ROZWOJU ZABUDOWY I PRZESTRZENI PUBLICZNYCH W GMINIE ZŁOTÓW

2. PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA ROZWOJU ZABUDOWY I PRZESTRZENI PUBLICZNYCH W GMINIE ZŁOTÓW 

3. ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE DO PROJEKU PLANU - MAPY

Opublikowano 28.09.2022 r.


Złotów, dnia 05.09.2022 r.

 

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w zakresie lokalizacji farmy fotowoltaicznej w rejonie miejscowości Klukowo

 Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029, ze zm.), w związku z Uchwałą Nr XXXVI.277.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 28 września 2021 r.

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie lokalizacji farmy fotowoltaicznej w rejonie miejscowości Klukowo wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 15.09.2022 r. do 14.10.2022 r., w Urzędzie Gminy w Złotowie, w godzinach pracy urzędu w pokoju nr 13 oraz na stronie internetowej Gminy Złotów http://www.gminazlotow.pl/zlotow/ssi.html zakładka ‘miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego’ oraz na stronie BIP Gminy Złotów.

 Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany uchwały rozwiązaniami odbędzie się w dniu 13.10.2022 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Złotowie w godzinach od 1000 do 1200.

Każdy ma prawo do składania uwag do projektu zmiany uchwały oraz do prognozy oddziaływania na środowisko.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Złotowie od pn.-pt. w godzinach pracy urzędu oraz składać uwagi do zmiany uchwały, prognozy i ww. postępowania.

 Uwagi i wnioski do prognozy w ramach prowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone stosownie do art. 40 ww. ustawy.

 Uwagi należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, do Wójta Gminy Złotów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 31.10.2022 r., na adres:

Urząd Gminy w Złotowie, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów

e-mail: urzad@gminazlotow.pl
ePUAP: /zlotow/skrytkaESP

 Wójt Gminy Złotów

      /-/ Pior Lach

 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

1)        Dane osobowe podawane są w celu składania wniosków do projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane do archiwum w Urzędzie Gminy Złotów jako dokumenty kategorii „A”, zgodnie z przepisami dot. archiwizacji dokumentów.

2)        Administratorem podanych danych osobowych jest Gmina Złotów, reprezentowana przez Wójta Gminy Złotów, z siedzibą: ul. Leśna 7, 77-400 Złotów.

3)        Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, niepodanie danych osobowych skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

4)        Składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

5)        Składający wniosek ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6)        Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503),

7)        Składający wniosek ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania podanych danych osobowych, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego wniosek.

8)        Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Złotów: e-mail: iod@gminazlotow.pl, tel. 67-263-53-05 wew. 119.

DO POBRANIA:

PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W ZAKRESIE LOKALIZACJI FARMY FOTOWOLTAICZNEJ W REJONIE MIEJSCOWOŚCI KLUKOWO 

Załącznik graficzny projektu - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie lokalizacji farmy fotowoltaicznej w rejonie miejscowości Klukowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W ZAKRESIE LOKALIZACJI FARMY FOTOWOLTAICZNEJ W REJONIE MIEJSCOWOŚCI KLUKOWO 

opublikowano: 07.09.2022 r.

 


OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego lokalizacji instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Złotów

opublikowano 2022-05-11

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie lokalizacji farmy fotowoltaicznej w rejonie miejscowości Klukowo

opublikowano 2022-03-16

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w obrębie miejscowości Blękwit

opublikowano 2022-02-22

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozwoju zabudowy na terenie Gminy Złotów

opublikowano 2021-09-15

23. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - nowa zabudowa

opublikowano 2021-08-25

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁOTÓW o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozwoju zabudowy i przestrzeni publicznych w Gminie Złotów

opublikowano 2021-08-18

 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozwoju strefy przemysłowo-usługowej w miejscowości Blękwit wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Złotów, dnia 02.08.2021 r.

PZP.6721.5.2020

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla rozwoju strefy przemysłowo-usługowej w miejscowości Blękwit 
wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zmianami) oraz art. 39 i art. 40, w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Złotów Uchwały Nr XXV.192.2020 z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozwoju strefy przemysłowo-usługowej w miejscowości Blękwit.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych projektów planów miejscowych i do prognoz oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w siedzibie Urzędu Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów, e-mail: urzad@gminazlotow.pl
w terminie do dnia 27 sierpnia 2021 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zmianami) wnioski mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wnioski rozpatrzone zostaną przez Wójta Gminy Złotów.

WÓJT GMINY ZŁOTÓW

          /-/ Piotr Lach

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

1)        Dane osobowe podawane są w celu składania wniosków do projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane do archiwum w Urzędzie Gminy Złotów jako dokumenty kategorii „A”, zgodnie z przepisami dot. archiwizacji dokumentów.

2)        Administratorem podanych danych osobowych jest Gmina Złotów, reprezentowana przez Wójta Gminy Złotów, z siedzibą: ul. Leśna 7, 77-400 Złotów.

3)        Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, niepodanie danych osobowych skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

4)        Składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

5)        Składający wniosek ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6)        Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zmianami),

7)        Składający wniosek ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania podanych danych osobowych, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego wniosek.

8)        Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Złotów: e-mail: iod@gminazlotow.pl, tel. 67-263-53-05 wew.119.

 

LINK DO POBRANIA uchwały intencyjnej: UCHWAŁA o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospdoarowania przestrzennego dla rozwoju strefy przemysłowo-usługowej w miejscowości Blękwit

opublikowano 04.08.2021 r.


OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w obrębie miejscowości Dzierzążenko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Złotów, dnia 02.08.2021 r.

PZP.6721.2.2020

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Złotów w obrębie miejscowości Dzierzążenko 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zmianami) oraz art. 39 i art. 40, w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Złotów Uchwały Nr XL.420.2018 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w obrębie miejscowości Dzierzążenko.

Przedmiotem sporządzenia niniejszego planu jest określenie zasad zagospodarowania i zabudowy terenów położonych w obrębie miejscowości Dzierzążenko, gm. Złotów.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych projektów planów miejscowych i do prognoz oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w siedzibie Urzędu Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów, e-mail: urzad@gminazlotow.pl
w terminie do dnia 27 sierpnia 2021 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zmianami) wnioski mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wnioski rozpatrzone zostaną przez Wójta Gminy Złotów.

WÓJT GMINY ZŁOTÓW

          /-/ Piotr Lach

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

1)        Dane osobowe podawane są w celu składania wniosków do projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane do archiwum w Urzędzie Gminy Złotów jako dokumenty kategorii „A”, zgodnie z przepisami dot. archiwizacji dokumentów.

2)        Administratorem podanych danych osobowych jest Gmina Złotów, reprezentowana przez Wójta Gminy Złotów, z siedzibą: ul. Leśna 7, 77-400 Złotów.

3)        Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, niepodanie danych osobowych skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

4)        Składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

5)        Składający wniosek ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6)        Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zmianami),

7)        Składający wniosek ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania podanych danych osobowych, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego wniosek.

8)        Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Złotów: e-mail: iod@gminazlotow.pl, tel. 67-263-53-05 wew.119.

 

LINK DO POBRANIA UCHWAŁY INTENCYJNEJ: UCHWAŁA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w obrębie miejscowości Dzierzążenko

opublikowano 04.08.2021 r.


Opublikowano: 10.03.2021 r.

DO POBRANIA:

UCHWAŁA W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO OPRACOWANIA PLANU NR XLVI.476.2018 

 

 


Opublikowano: 10.03.2021 r.