SKARGI, WNIOSKI I PETYCJE

KLAUZULA INFORMACYJNA

o przetwarzaniu danych osobowych w związku z przyjmowaniem i rozpatrywaniem skarg, wniosków oraz petycji w Urzędzie Gminy Złotów

 

Na podstawie art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH.

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Złotów reprezentowana przez Wójta Gminy Złotów,            

z siedzibą przy ul. Leśnej 7, 77-400 Złotów (e-mail: urzad@gminazlotow.pl, tel. 67-263-53-05)

 2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.

 W sprawach związanych z ochroną danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Złotów może się Pani/Pan kontaktować  z INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH w następujący sposób:

  • elektronicznie: iod@gminazlotow.pl
  • telefonicznie: 67-263-53-05 wew. 119
  • pisemnie: na adres siedziby Administratora danych.

 3. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

 Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach wyłącznie w celu rozpatrzenia skargi, wniosku lub petycji.

 4. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH.

 Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe na zlecenie administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (m. in. firmy świadczące usługi informatyczne, archiwizacyjne).

 5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.

 Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji określonego celu, a po tym czasie przez okres oraz   w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia  18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji  i zakresu działania archiwów zakładowych.

 6. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ.

 W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym do uzyskania kopii tych danych,
  • sprostowania/poprawienia swoich danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,

 7. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.

 Gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 8. INFORMACJA O WYMOGU / DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH.

 Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. W przypadku nie podania przez Panią/Pana danych osobowych wymaganych przepisami prawa, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia.

9. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE.

 Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.