Rejestr Umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Gminę Złotów i gminne jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2022 r. 

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do tych jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Miesięczny wykaz umów w roku 2022:

1. Styczeń           2. Luty          3. Marzec           4. Kwiecień          5. Maj          6. Czerwiec

7 Lipiec          8 Sierpień          9 Wrzesień          10 październik          11 Listopad          12 Grudzeń