REJESTR INSTYTUCJI KULTURY DLA KTÓRYCH ORGANIZATOREM JEST GMINA ZŁOTÓW


REJESTR  INSTYTUCJI  KULTURY
DLA KTÓRYCH ORGANIZATOREM JEST GMINA ZŁOTÓW

Rejestr instytucji kultury, dla której organizatorem jest Gmina Złotów , prowadzony jest na podstawie art. 14 ust.4  ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz. U.            z 16 kwietnia 2012 r., poz. 406) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 20 lutego 2012 r. poz. 189).
1. Instytucje kultury podlegają wpisowi do rejestru z urzędu.
2. Dane w rejestrze aktualizowane są na bieżąco, po dokonaniu każdorazowo zmiany wpisu do rejestru, wynikającej z przepisów prawa. Rejestr aktualny na dzień 26.11. 2012 r.
Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla której organizatorem jest Gmina Złotów:
1. Zgodnie z § 10 ust.1 wyżej wspomnianego rozporządzenia rejestr, informacje o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.

2. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
1) otwarty dostęp do zawartości rejestru,
2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

3. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.

4. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych  (7:00 -15:00) akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury w siedzibie Urzędu Gminy Złotów, ul. Leśna 7, pokój nr 1,  numer telefonu  67 263 5305.

5. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.
Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej. Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze. Odpisy opatrywane są datą, pieczęcią urzędową oraz podpisem osoby, która je sporządziła z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.

Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej następuje na wniosek i zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz.1635 z późn.zm.) na podstawie załącznika do ustawy, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł.

Wpłata z tytułu opłaty skarbowej za wydanie poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej należy dokonywać na konto Urzędu Gminy Złotów: Spółdzielczy Bank Ludowy w Złotowie, nr rachunku: 70894100060000113720000010

Rejestr Instytucji Kultury Gminy Złotów

 

KSIĘGA REJESTROWA