EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY


Europejski Fundusz Społeczny

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Projekt konkursowy pt. „Pomoc dla przedszkolaków z gminy Złotów”

Umową o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartą dnia 12 listopada 2013 roku, przyznano dla Stowarzyszenia „Wspólnie możemy więcej” z siedzibą w Zalesiu 22, 77-400 Złotów, w którym Gmina Złotów jest Partnerem Projektu dofinansowanie w kwocie: 473 344,40 zł

dn. 13.05.2014


Europejski Fundusz Społeczny

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Projekt systemowy pt. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Złotów”

Umową o dofinansowanie projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartą dnia 27 stycznia 2014 roku, przyznano Gminie Złotów dofinansowanie w kwocie:
 1 060 607,80 zł, w tym:
a) płatność ze środków europejskich w kwocie 901 516,63 zł
b) dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 159 091,17 zł