DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

 Wstęp deklaracji

Urząd Gminy w Złotowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.gminazlotow.pl i Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Złotowie www.bip.gminazlotow.pl.

 

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 01.07.2007 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.01.2021 r.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elementy graficzne, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych,
 • zdjęcia i grafiki osadzone w treści dokumentu mogą zawierać niepoprawne opisy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków oraz opisów kolumn i wierszy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • w filmach brak dostępności języka migowego.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. 

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-08.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Koordynator ds. dostępności – Natalia Szyca, e-mail: natalia.szyca@gminazlotow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 67 263 53 05 wew. 127. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Budynek Urzędu Gminy w Złotowie, zlokalizowany jest przy ul. Leśnej 7, 77 - 400 Złotów.

 

1. Dostępność wejścia

Do budynku prowadzą dwa wejścia:

- wejście główne od strony ulicy Leśnej – wejście bezprogowe z poziomu chodnika,

- wejście od strony podwórza – wejście z poziomu jednego stopnia schodów.

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind

 

Biura obsługi znajdują się na parterze i I piętrze budynku, na które prowadzą schody. Osoby z niepełnosprawnością ruchową przyjmowane są na parterze budynku (od strony wejścia głównego). Miejscem załatwienia sprawy osoby z niepełnosprawnością ruchową jest sala sesyjna. W części budynku korytarz nie jest przystosowany do osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy drzwiach do budynku zamontowany jest dzwonek. Budynek nie posiada windy. W budynku nie ma toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.

3. Dostępność pętli indukcyjnych, informacji głosowych, platform, oznaczeń

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, brak systemów naprowadzających dźwiękowo, brak oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

4. Informacja o miejscach parkingowych

Przed budynkiem od strony ul. Leśnej jest wyznaczone jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i psem przewodnikiem

Do budynku i wszystkich pomieszczeń Urzędu Gminy w Złotowie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m. in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Dostęp do tłumacza języka migowego

Od 1 kwietnia 2012 r. zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) osoba uprawniona, tj. doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się ma prawo do skorzystania z usług tłumacza migowego. Osoba uprawniona ma prawo skorzystać z usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika przy załatwianiu spraw w Urzędzie Gminy w Złotowie. Potrzebę skorzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się należy zgłosić, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie (z wyłączeniem sytuacji nagłych) pocztą elektroniczną na adres e-mail: urzad@gminazlotow.pl lub faksem na numer 67 265 53 05. Zgłoszenie powinno obejmować następujące informacje:

 1. imię i nazwisko osoby uprawnionej,
 2. adres zamieszkania,
 3. adres e-mail lub numer tel. kontaktowego,
 4. wybraną metodę komunikowania się (PJM,SJM,SKOGN*),
 5. informację na temat sprawy załatwianej w urzędzie przez osobę uprawnioną.


W przypadku sprawy, która jest w toku, należy podać sygnaturę sprawy.

Obsługa osób uprawnionych przy wykorzystaniu innych środków wspierających komunikowanie się (poza językiem migowym)

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) osoba uprawniona, tj. doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się ma prawo do:

- kontaktu z urzędem za pomocą udostępnionych usług pozwalających na komunikowanie się,

- załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej.

W Urzędzie Gminy w Złotowie dostępne są następujące usługi wspierające komunikowanie się:

 1.   poczta elektroniczna: urzad@gminazlotow.pl
 2.   telefonicznie, przy pomocy osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie pod numerem telefonu: 67 263 53 05 (06).
 3.   tel./faks pod numerem: 67 263 53 05 (06)
 4.   usługi elektroniczne