Budżet na rok 2020

OGŁOSZENIE

Zgodnie z postanowieniami uchwały Nr XLVI/413/10 Rady Gminy Złotów z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Złotów zawiadamiam mieszkańców gminy, radnych, sołtysów, organizacje pozarządowe działające na terenie gminy i inne podmioty, że przystąpiono do opracowywania projektu budżetu gminy na 2020 rok.
Wnioski jakie powinny być uwzględnione przy tworzeniu projektu budżetu należy składać w formie pisemnej w sekretariacie urzędu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01 października 2019 roku.
Ponadto przypominam, iż podmioty, które chcą otrzymać dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków powinny złożyć stosowne wnioski w terminie do 30 września 2019 r. wg zasad określonych w uchwale Nr XLV/460/14 Rady Gminy Złotów z dnia 29 maja 2014 r.

WÓJT
/-/ inż. Piotr Lach