Projekt Budżeu na 2014 rok

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 885 ze zm.) oraz uchwały Nr XLVI/413/10 Rady Gminy Złotów z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Złotów zawiadamiam mieszkańców gminy, radnych, sołtysów, organizacje sportowe, stowarzyszenia działające na terenie gminy i inne jednostki organizacyjne, że przystąpiono do opracowywania projektu budżetu gminy na 2014 rok.
Wnioski jakie powinny być uwzględnione przy tworzeniu projektu budżetu należy składać w formie pisemnej w sekretariacie urzędu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 października 2013 roku.

                                                                   Wójt Gminy Złotów
                                                                    /-/ inż. Piotr Lach