informacja z wykonania budżetu Gminy Złotów za I półrocze 2006 r.:

Złotów, dnia  31 lipiec 2006            

 

 

            Spełniając wymóg art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) podaję informację z wykonania budżetu Gminy Złotów za I półrocze 2006 r.:

 

 

Tablica Nr 1

 

 

Budżet w ujęciu syntetycznym

 

 

Lp.

Treść

Budżet planowany
po zmianach
na 30.06.2006 r.

Wykonanie

% wykonania

1

2

3

4

5

I

Dochody ogółem:

16.165.875

9.025.711,63

55,83

II

Wydatki ogółem

 w tym:

19.574.429

7.944.961,05

40,59

1.

Wydatki bieżące

 z tego:

14.660.179

7.817.704,84

53,32

a)

wynagrodzenia

5.897.295

3.041.083,37

51,57

b)

pochodne od wynagrodzeń

1.282.105

634.625,74

49,50

c)

wydatki na obsługę długu gminy

138.000

55.607,19

49,30

d)

dotacje

318.624

168.578,00

52,91

2.

Wydatki majątkowe

4.914.250

127.256,21

2,59

3.

Deficyt / nadwyżka

-3.408.554

+1.142.661,20

x

 

Źródło: Sprawozdanie budżetowe Rb 27S, Rb 28S, Rb-NDS.

 

Dochody budżetowe według źródeł

 

 

Lp.

Wyszczególnienie

Plan po zmianach

30.06.2006 r.

Wykonanie

%

wykonania

1

2

3

4

5

I.

Dochody ogółem

16.165.875

9.025.711,63

55,83

 

w tym:

 

 

 

1.

Dochody własne:

4.792.458

2.302.830,63

48,05

2.

Dotacje celowe razem

3.284.185

2.055.605,00

62,59

 

z tego:

 

 

 

 

- otrzymane na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

2.723.280

1.714.823,00

62,97

 

- otrzymane na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gmin

560.905

340.782,00

60,76

3.

Subwencje ogólne razem:

8.089.232

4.667.276

57,70

 

Źródło: Sprawozdanie budżetowe Rb 27S.

 

 

Tablica Nr 3

 

 

Wydatki budżetowe według kierunków wydatkowania

 

 

Dział

Nazwa

Plan po zmianach

30.06.2006 r.

Wykonanie

%

wykonania

1

2

3

4

5

010

Rolnictwo i łowiectwo

2.898.300

25.022,39

0,86

400

Wytwarzanie i  zaopatrywanie

w energię elektryczną, gaz i wodę

0

2,23

x

600

Transport i łączność

1.248.609

109.198,22

8,75

700

Gospodarka mieszkaniowa

97.100

45.748,72

47,12

710

Działalność usługowa

122.000

3.838,29

3,15

750

Administracja publiczna

1.628.993

874.988,28

53,71

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1.380

387,33

28,07

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

101.622

43.476,83

42,78

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

62.100

39.835,49

64,15

757

Obsługa długu publicznego

138.000

55.607,19

40,30

758

Różne rozliczenia

45.471

0

x

801

Oświata i wychowanie

8.291.505

4.125.512,41

49.76

851

Ochrona zdrowia

21.063

8.149,44

38,69

852

Pomoc społeczna

3.675.613

2.052.704,64

55,85

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

384.773

228.113,58

59,29

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

368.900

153.842,75

41,70

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

421.000

146.474,19

34,79

926

Kultura fizyczna i sport

68.000

32.059,07

47,15

RAZEM:

19.574.429

7.944.961,05

40,59

 

Źródło: Sprawozdanie budżetowe Rb 28S.

 

Tablica Nr 4

 

 

Należności i zobowiązania według tytułów dłużnych

 

 

Lp.

Wyszczególnienie

Kwota

Należności

Zobowiązania

1

2

3

4

1.

Należności

671.656,66

x

2.

Zobowiązania

x

2.579.341,34

 

z tego:

 

 

 

- kredyty i pożyczki

x

2.579.341,34

 

- wymagalne zobowiązania

x

-

 

Źródło: Sprawozdania Rb Z, Rb N.