BUDŻET GMINY 2024


OGŁOSZENIE

 

Zgodnie z postanowieniami uchwały Nr XII.92.2019 Rady Gminy Złotów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Złotów zawiadamiam mieszkańców gminy, radnych, sołtysów, organizacje pozarządowe działające na terenie gminy i inne podmioty, że przystąpiono do opracowywania projektu budżetu gminy na 2024 rok.

Wnioski jakie powinny być uwzględnione przy tworzeniu projektu budżetu należy składać w formie pisemnej w sekretariacie urzędu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia   2 października 2023 roku.

Ponadto przypominam, iż podmioty, które chcą otrzymać dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków powinny złożyć stosowne wnioski w terminie do 2 października 2023 r. lub najpóźniej w terminie do dnia 31 lipca 2024 r. wg zasad określonych w uchwale Nr XLV/460/14 Rady Gminy Złotów z dnia 29 maja 2014 r.

 

 

                                                                                               WÓJT

                                                                                      /-/ inż. Piotr Lach

opublikowano 2023-09-07